Marketingový plán odevnej spoločnosti

Predstavenie spoločnosti SLOVENKA-Silver

 • Názov: SLOVENKA-Silver
 • Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
 • Vznik: 31.01.2007
 • Majiteľ: Ing. Mária Rácová, Iveta Hatice Štefankovičová
 • Sídlo podniku: Strieborné námestie 3, Banská Bystrica 974 01
 • Slogan: Na Slovensku je viac ako 2,5 milióna Sloveniek, ale SLOVENKA je len jedna.

Predmet činnosti

Ako pokračovateľ akciovej spoločnosti SLOVENKA je tradičným výrobcom a zároveň predajcom širokého sortimentu pletenej spodnej bielizne, nočnej bielizne, funkčnej-termobielizne a tiež vrchného pleteného ošatenia pre mužov, ženy aj deti.

História

Závod bol založený v r. 1921 v Martine ako prvá slovenská pletiarska továreň a účastinárska spoločnosť, ktorej neskôr dali názov SLOVENKA. Od 1.1.1946 sa SLOVENKA stala národným podnikom, ktorý sa zaoberal čiastočne aj obchodnou činnosťou.
Vznik národného podniku v Banskej Bystrici sa datuje od 1.1.1951, kedy sa štrukturálne pretvorila tamojšia základňa textilného priemyslu. Novšia história firmy sa začala 8.1.1997, kedy bol podnik SLOVENKA zrušený bez likvidácie.
Akciová spoločnosť zamestnávala 1397 pracovníkov v základnom závode v Banskej Bystrici, závode v Handlovej a prevádzke v Brezne. Výrobný program zahŕňal výrobu pleteného vrchného ošatenia, spodnej bielizne, termo oblečenia a tiež oblečenia pre voľný čas. Súčasťou výrobnej činnosti spoločnosti bola aj výroba priadze, úpletov. Väčšinu produkcie realizovala na tuzemskom trhu vo vlastných maloobchodných predajniach, veľkoobchodných skladoch a tiež prostredníctvom priamych odberateľov, zostávajúcu časť exportuje do európskych krajín (Nemecko, Fínsko, Slovinsko, Česká republika, Island, Švajčiarsko, Švédsko).
Spoločnosť bola ocenená na rôznych výstavných veľtrhoch za svoje výrobky, z ktorých najvýznamnejšími boli: v roku 1993 Medzinárodná komisia pre spoznanie národného marketingového inštitútu v Mexiku jej udelila Medzinárodnú diamantovú hviezdu za kvalitu, v roku 1997 jej bolo Ministerstvom hospodárstva SR udelené ocenenie „Najlepší exportér roku 1997“ a na výstave Trenčín Mesto Módy 2001 vystavovaná kolekcia vrchného ošatenia získala Zlatú Fatimu.
Zhoršujúca sa situácia v textilnom, obzvlášť pletiarenskom priemysle na Slovenku a v západnej Európe, predovšetkým vplyvom dovozu lacných výrobkov a neustále narastajúcej konkurencie výrobcov z Blízkeho a Ďalekého východu, spôsobili výrazný pokles predaja a výroby, následne zhoršenú ekonomickú a finančnú situáciu. Jej vyústením bol konkurz, ktorý na seba vyhlásila samotná spoločnosť v júli 2005. Novo obnovená činnosť a plány na rozširovanie spoločnosti, hlavne zvyšovaním rozsahu vlastnej maloobchodnej činnosti, si vyžiadali vznik nového subjektu a to SLOVENKA-Silver, s.r.o., Banská Bystrica, ktorý od 1.4.2009 pokračuje v pôvodnom výrobnom programe „starej“ SLOVENKY.
Od začiatku roku 2009 spoločnosť prechádza výraznými organizačnými zmenami, ktorých cieľom je stabilizovať vývoj firmy a budovať širšiu sieť maloobchodných predajní a rozširovať ponúkaný sortiment výrobkov, rovnako ako jeho inovácia. V súčasnosti firma zamestnáva 182 zamestnancov v Banskej Bystrici, Handlovej, v 5 veľkoobchodných skladoch a 21 maloobchodných predajniach. Súčasťou podnikateľského plánu pre rok 2010 je aj ďalšie rozširovanie predajní na území Slovenska.

Vízia

Vízia spoločnosti je veľmi jednoduchá, udržať si momentálne dobré postavenie na trhu prípadne ho vylepšiť, v neposlednom rade naďalej poskytovať kvalitný tovar a dosahovať stálu spokojnosť zákazníkov. Víziou je aj ukázať ľuďom, že aj na Slovensku sa vyrába oblečenie, ktoré vyhovuje ich náročným požiadavkám a taktiež toto oblečenie dokáže konkurovať zahraničným výrobcom.

Poslanie

Spoločnosť je slovenský výrobca s viac ako 90 ročnými skúsenosťami, s kvalitou výroby, overenou dlhoročnými skúsenosťami. Poslaním spoločnosti je uspokojiť u ľudí základnú fyziologickú potrebu a tou je potreba obliekania sa. Spoločnosť sa snaží bojovať proti lacným, malo kvalitným, často škodlivým výrobkom pochádzajúcim z ázijských trhov, v neposlednom rade chce väčšou mierou zasiahnuť do myslenia ľudí, poukázať na dôležitosť podpory Slovenských výrobcov a dôležitosť využívania kvalitných materiálov pri výrobe oblečenia.

Vedenie

Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne. V spoločnosti sú v súčasnosti 5 konatelia: Ing. Mária Rácová, Iveta Hatice Štefankovičová, Sufjan Uzeiri, Regaip Alicaushi Arif Bekiri.

Situačná analýza

Cieľom situačnej analýzy je identifikovať a ohodnotiť všetky relatívne faktory, o ktorých sa dá predpokladať, že budú mať vplyv na konečnú voľbu cieľov a stratégie spoločnosti. Veľmi dôležité je posúdiť konkurenčné prostredie a vzájomné vzťahy na trhu.
Veľmi dôležité je aj posúdiť vzájomné vzťahy a súvislosti, ktoré medzi týmito faktormi existujú. Spoločnosť ovplyvňujú externé, interné a interakčné prostredia, vďaka ktorým si vedenie spoločnosti určuje stratégiu.

Analýza konkurencie

Detailnejší popis konkurencie sa nachádza pri analýze porterovnho modelu.

Hodnotová krivka

Cena, kvalita, dostupnosť, komunikácia, ochrana ŽP, záruka, technológia, trendovosť, doplnkové tovary a služby, krajčírske úpravy.
Inovácie v spoločnosti Slovenka Silver, ktoré by boli konkurenčnou výhodou voči ostatným spoločnostiam na existujúcom trhu sú projektor oblečenia, nový dizajnér a krajčírske úpravy na mieru.
Projektor oblečenia by zákazníci využívali najmä z dôvodu urýchlenia nákupu oblečenia, vyhli by sa tak večne preplneným skúšobným kabínkam a dlhému vyberaniu veľkostí.
Čo sa týka nového dizajnéra, ide o externého zamestnanca, ktorý bude sledovať trendy v zahraničí, pretože móda a trendovosť na slovenskom trhu je voči zahraničiu minimálne dva mesiace pozadu a myslíme si, že tento dizajnér by vedel z časti tento problém vyriešiť. Na základe jeho sledovaní a informácií by Slovenka Silver upevnila svoje postavenie na trhu.
Spoločnosť by ako tretiu inováciu mala zaviesť krajčírske úpravy na mieru, ale nie bežné úpravy ako vo väčšine podobných spoločností a to, že pri kúpe tovaru bude podľa potreby vykonaná oprava, ale úpravy, ktoré budú vykonané aj na tovaroch a odevoch, ktoré si zákazníci donesú z domu, prípadne ak túžia po tovare od Slovenky, ktorý nie je momentálne v ich konfekčnej veľkosti a dá sa krajčírskou úpravou prispôsobiť požiadavke zákazníka.

STEEP analýza

Podnikové analýzy slúžia na rozbor informácií všetkých faktorov ovplyvňujúcich firmu a jej chovanie a vyhodnocovanie ich východísk na trhu. Sú základným kameňom pre tvorbu strategických plánov podniku i taktických a operatívnych rozhodovaní vedenia.

Analýza externého prostredia

Vonkajšie prostredie, v ktorom sa spoločnosť nachádza napomáha spoločnosti identifikovať možné príležitosti a hrozby, ktoré môžu mať na ňu určitý vplyv. Táto analýza pozostáva z ekonomickej, sociálnej, technickej, demografickej, právnej, politickej a ekologickej sekcie. Na spoločnosť vplývajú všetky prostredia a len vďaka flexibilite a tradíciám je schopná si na trhu udržať dobré postavenie.

Politické a právne prostredie

Spoločnosť podlieha množstvu zákonov najmä obchodnému, daňovému, živnostenskému, zákonu o účtovníctve, o ochrane spotrebiteľa, o dani z pridanej hodnoty, zákonník práce a mnohé iné. Z obchodného zákonníka podľa zákona č. 513/1991 Zb. spoločnosti vyplýva povinnosť viesť podvojné účtovníctvo.
Jedným z najdôležitejších zákonov pre spoločnosť je zákon o ochrane spotrebiteľa, pretože predaj prebieha v 21 maloobchodných predajniach. Tento zákon upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti výrobcov, predávajúcich, dovozcov, ale aj dodávateľov. Z tohto zákona vyplýva, že predajca je povinný podávať pravdivé informácie o výrobkoch, nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobok, ktorý má vystavený alebo inak pripravený, nesmie zavádzať spotrebiteľa, využívať nekalé obchodné praktiky, výrobky by mali byť v bežnej kvalite za rovnakú cenu, o vlastnostiach predávaného výrobku je predávajúci povinný pri predaji informovať. Všetky výrobky musia byť zreteľne označené údajmi o výrobcovi, dovozcovi alebo dodávateľovi i o výrobku a taktiež o spôsobe používania, o miere a množstve prípadne spôsobe použitia a údržby výrobku. Taktiež je povinný vydať doklad o kúpe a informovať o podmienkach spojených s reklamáciou. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste.
Podľa ďalších zákonov sa musí spoločnosť ako platiteľ dane registrovať, zapisovať tržby z elektronickej registračnej pokladnice, vyplácať zamestnancom mzdy, odvádzať odvody a DPH.

Ekonomické prostredie

Podľa štatistického úradu Slovenskej republiky spoločnosť patrí do hospodárskeho odvetia – obchod – veľko- a maloobchod. Celý priemysel SR v roku 2010 dosiahol tržby za vlastné výkony a tovar 67 360,3 mil. eur z toho textilné odvetvie dosiahlo tržby za vlastné výkony a tovar 1 306,5 mil. eur, konkrétne Banskobystrický kraj v roku 2008 dosiahol 4 256,4 mil. EUR, čo je lepší výsledok ako dosiahol Prešovský kraj. Nominálna mesačná mzda v januári 2010 v maloobchode vzrástla o 1,5 % a reálna mzda o 1,1 %, ďalej priemerná mesačná mzda v maloobchode je 547 eur, vo veľkoobchode až 743 eur. V roku 2010 pracovalo v maloobchode 152 340 ľudí, vo veľkoobchode to bolo 95 208 ľudí. Priemerná mesačná mzda, ako aj tržby za vlastné výkony a tovar a počet zamestnancov v tomto odvetví rastie z roka na rok, ale vplyvom hospodárskej krízy, ktorá zasiahla územie Slovenskej republiky v roku 2009, sa tento rastúci trend spomalil dokonca klesol, ale ako už bolo spomínane v januári 2010 opäť rastie. Počet MSP je najväčší práve v obchode, čiže sa vyznačuje veľkou konkurenciou. Pre malé a stredné spoločnosti, je veľmi dôležitá makroekonomická stabilizácia ekonomiky, sú hybnou silou ekonomiky. Taktiež textilný priemysel je významným zdrojom zamestnanosti.
Aj slovenskí producenti, predajcovia textilu a odevov zápasia tak ako aj ich západoamerickí a americkí konkurenti s čínskou expanziou a lacnými ázijskými výrobkami (50 % textilného exportu pochádza z Číny).
Väčšinu spoločností na Slovensku postihla kríza v roku 2009, avšak na spoločnosť SLOVENKA-Silver sa to nevzťahuje, pretože ani počas krízy sa nemuselo prepúšťať. Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva 182 zamestnancov v Banskej Bystrici. Vďaka priaznivým podmienkam v ekonomickom prostredí bola v januári 2011 otvorená nová predajňa v Lučenci, v decembri 2010 v hypermarkete TESCO EXTRA vo Zvolene, v Dunajskej Strede, v júni bola tiež otvorená nová predajňa v Košiciach.

Sociálne a kultúrne prostredie

Banskobystrický región zaraďujeme medzi priemerné regióny. Región bojuje s vyššou nezamestnanosťou. Koncom júna minulého roka vzrástol celkový počet uchádzačov o zamestnanie o 4,1 % a disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie o 2,1 %.
Spomínané údaje hovoria jasne o zvyšujúcej sa nezamestnanosti, čo sa môže negatívne odraziť na fungovaní spoločnosti. Ak sú ľudia nezamestnaný, nemajú dostatočný príjem, na to aby si kupovali oblečenie. Taktiež v danej lokalite sa zvyšuje frustrácia zo zlej sociálnej situácie obyvateľov, čo opäť má negatívny vplyv na spoločnosť.
K 31.12.2009 žilo v Banskobystrickom kraji 653 186 obyvateľov. Mesto je dobre sociálne zariadené je v ňom mnoho obchodov, reštaurácii, športových ihrísk, ale aj veľa príležitostí kultúrneho vyžitia. Rovnako podnikateľské prostredie je na dobrej úrovni, v meste je veľa súkromných podnikateľov, ktorý zvyšujú životnú úroveň obyvateľov. Životná úroveň v meste je priemerná, nachádzajú sa tu rodiny, ktoré žijú v lepších životných podmienkach, vďaka ktorým sa nám zvyšuje predaj výrobkov, ale aj tí ktorí žijú v nižších podmienkach a nakupujú u čínskej konkurencie.
Vyššie uvedené negatívne faktory o zvyšujúcej sa nezamestnanosti z časti korigujú fakty o zlepšovaní sa podnikateľského prostredia v regióne. Čím viac podnikateľských subjektov bude na trhu, tým viac potenciálnych zákazníkov zavíta do mesta.

Technologické prostredie

Dnešná doba sa vyznačuje rýchlym napredovaním v technickej oblasti, nové trendy prichádzajú aj vo výrobe rôznych nových šijacích strojov, overlockov a štendrov. V poslednej dobe sa upúšťa od ručnej práce, všetko sa nahrádza strojovou prácou. Novinky v oblasti textilu spoločnosti uľahčujú rôzne operácie vo výrobnom procese.
Vývoj technológii má vysoko pozitívny vplyv na spoločnosť. Na trh sa dostavajú modernejšie a hlavne výkonnejšie strojové zariadenia, ktoré sú schopné vysokej úspory nákladov, ale aj času, čím sa produkcia stáva efektívnejšia. Usporené náklady môže spoločnosť potom investovať do iných oblastí pôsobenia.

Environmentálne prostredie

Spoločnosť je veľmi šetrná k životnému prostrediu, pretože pri výrobe bielizne a odevov vzniká veľmi malé množstvo odpadu. Dokonca ústrižky 100% bavlny, prípadne kombinácie bavlny a elastánu, zbytky po strihaní a šnúrky, zbytkové pásky spoločnosť ďalej predáva bežným spotrebiteľom a spoločnostiam vyrábajúcim tkané koberce. Taktiež predáva veľkoplošný odpad z úpletov pre potreby čistenia, leštenia, umývania, prípadne iných činností malého a veľkého odpadu úpletov. Výroba je založená na elektrických šijacích strojoch a tým spoločnosť minimálne znečisťuje životné prostredie, pretože pri výrobnom procese nevznikajú žiadne emisie. Mesto Banská Bystrica sa nachádza v blízkosti zimných športovísk (Donovaly, Mýto pod Ďumbierom a iné), teda si zakladá na turizme. V meste môžu turisti navštevovať mnoho historických objektov –námestie Štefana Moyzesa s Dolnou bránou, mestským hradom a s barbakanom (je to národná kultúrna pamiatka), múzeum SNP, park s vojenskou technikou, námestie SNP s historickými budovami, ale aj iné športové či kultúrne možnosti. Aj kvôli zvýšeniu návštevnosti mesta, tým pádom príchodu potenciálnej konkurencie, sa spoločnosť rozhodla zefektívňovať výrobný proces a zainvestovala do vylepšených elektronických vyšívacích automatov TAJIMA.
Spoločnosť nakupuje len kvalitné bavlnené látky kombinovane z domáceho a zahraničného trhu. Najmä z krajín USA, z Indie, Číny a Pakistanu, kde sa vyrába bavlna najvyššej kvality.
Vedenie spoločnosti si uvedomuje dnešnú situáciu v oblasti znečistenia životného prostredia a využívania iných zdrojov energií. Snaží sa šetriť energiou, preto využíva šijacie stroje energetickej triedy A a tým prispievať k zlepšovaniu ekologickej situácie na Slovensku.

Analýza interakčného prostredia

Spoločnosť je ovplyvňovaná dodávateľmi, odberateľmi ale najmä konkurenciou. Musí sa dokázať prispôsobovať novým trendom zo zahraničia a reagovať na každú, aj minimálnu zmenu ponúkaných výrobkov u konkurencie.
Výrobky spoločnosti sa nedajú nahradiť, teda neexistujú žiadne substitúty, preto by sa za substitúty dal považovať iný sortiment.

SWOT analýza

Skladá sa z vonkajšieho a vnútorného prostredia. Mala by odhaliť nedostatky spoločnosti a silu ich vplyvu na jej existenciu, taktiež odhaliť silné stránky spoločnosti a príležitosti, ktoré ponúka externé prostredie, ale i hrozby tohto prostredia, ktoré spoločnosť nedokáže ovplyvniť, iba vhodnými opatreniami sa vpred na ne pripraviť. Mala by poukázať na to kde a v čom by sa mala spoločnosť zlepšiť, čo by mal využiť a čomu by sa mal vyvarovať.

Analýza vonkajšieho prostredia – Príležitosti

Pre spoločnosť sú veľkými príležitosťami rôzne dotácie od štátu a taktiež príspevky z eurofondov. Veľkou príležitosťou je tiež zníženie cien materiálu od dodávateľov, vďaka čomu by mohla aj spoločnosť znižovať svoje ceny tovarov a tým by prilákala viac zákazníkov. Nárast počtu obyvateľov by spoločnosť mohol veľmi ovplyvniť, pretože každý človek potrebuje uspokojiť svoje primárne potreby, nielen nasýtiť sa, ale aj obliecť sa. Zvýšením dovozného cla na odevy z krajín tretieho sveta, by mohlo spôsobiť zvýšenie cien v konkurenčných čínskych predajniach, čím by SLOVENKA-Silver mohla zvyšovať svoj predaj, pretože ceny jej výrobkov sú primerané kvalite. Ďalšou príležitosťou pre spoločnosť je nástup trendov v oblasti termobielizne, ktorá sa stáva populárnou.

Analýza vonkajšieho prostredia – Hrozby

Medzi hrozby spoločnosti patrí neustále zvyšovanie cien bavlny na zahraničných trhoch, odkiaľ dováža vstupy do výrobného procesu. Finančná kríza je pre spoločnosť tiež nebezpečná, pretože vďaka kríze klesá kúpyschopnosť obyvateľstva natoľko, že potenciálni zákazníci prestávajú dbať o kvalitu a riadia sa cenou. Je známe, že zvyšovanie cien energií a najmä materiálu – bavlny, ktorá je v prípade SLOVENKY-Silver tak veľmi dôležitá a tvorí vysoké percento výrobkov, dokáže ovplyvniť cenu výrobkov a to si máloktorá spoločnosť na trhu s odevmi a spodnou bielizňou môže dovoliť a teda nárast ceny bavlny by bola veľká hrozba pre spoločnosť. Veľkou hrozbou v poslednej dobe je v neposlednom rade tiež povodňová aktivita, keďže väčšia časť bavlny sa dováža zo zahraničných krajín lodnou dopravou, preto prírodné katastrofy ohrozujú dodávky bavlny.

Analýza vnútorného prostredia – Silné stránky

Medzi silné stránky patrí viac ako 90 ročná existencia spoločnosti, založená na tradíciách a tiež skúsenosti, kvalifikovaný personál, ktorý je svedomite vyberaný na konkurzoch. Veľkou výhodou spoločnosti a taktiež silnou stránkou je kvalita výrobkov, vďaka ktorým eviduje nízky počet reklamácií a vďaka ktorým dokonca obdržala certifikát manažérskej kvality.

Analýza vnútorného prostredia – Slabé stránky

Slabými stránkami sú nedostatočný informačný systém a tiež nedostatočná marketingová komunikácia, najmä v oblasti propagácie podniku. Vyššie ceny sú tiež slabou stránkou, pretože spoločnosť vyrába kvalitné výrobky, ktoré sú drahšie, než výrobky u konkurencie, najmä v čínskych obchodoch a v neposlednom rade nedostatočná flexibilita zamestnancov spoločnosti, pri zmene výrobného programu, ktorý sa vyvíja v súvislosti s novými trendmi na trhu.
Zo SWOT analýzy po súčte váh a bodov vyplýva pre spoločnosť stratégia spojenectva. Pre spoločnosť to znamená, že v nej prevažujú slabosti nad silami, avšak spoločnosť sa nachádza v atraktívnom prostredí. Aby podnik využil otvárajúce sa príležitosti, na ktorých zvládnutie nemá dostatok svojich vnútorných schopností, snaží sa postupne posilňovať svoju pozíciu a taktiež sa snaží odstrániť nedostatky. Stratégia spojenectva umožňuje zväčšiť vnútornú silu a podieľať sa na príležitosti so spoľahlivým spojencom, ktorým by pre SLOVENKU-Silver bola napríklad spoločnosť H&M, F&F, prípadne Marks & Spencer.

Porterova analýza

Potenciálni konkurenti

Čínske obchody s textilom a obuvou, ktorých vlastníkmi sú občania ázijského pôvodu, sú na Slovensku veľmi rozšírene a cenovo dostupné aj pre nižšie vrstvy obyvateľstva. Pred pár rokmi boli veľkou konkurenciou, no dnes už tak veľkou konkurenciou nie sú, pretože ľudia si uvedomujú nedostatočnú kvalitu ich tovaru a radšej si priplatia za kvalitné odevy. No sú aj zákazníci nižšej životnej úrovne, ktorí si nemôžu dovoliť vyššie ceny. Ponúkajú širokú škálu tovaru od tričiek, nohavíc, kabeliek, cez bundy topánky až ku spodnej bielizni. Tovar je celkom moderný, ale s nízkou kvalitou. Niektoré ceny sú vysoké a iné zas priemerné.

Existujúca konkurencia

Spoločnosť Sehatex, s. r. o. bola založená už v roku 1991. Obchoduje s odevmi typu sacond-hand. Počas svojho pôsobenia si postupne vybudovala meno serióznej obchodnej firmy, ktorá dokáže ponúknuť široký výber kvalitného oblečenia za primerané ceny. Pre spoločnosť SLOVENKA-Silver nepredstavuje veľkú konkurenciu, pretože v dnešnej dobe si zákazníci radšej kúpia nové odevy, než zo second-hand-u, ktoré sú síce kvalitné, ale boli už používané.
Faktoru konkurencia sme priradili hodnotu 1, pretože na trhu je množstvo potenciálnej konkurencie, ktorá disponuje potrebnými skúsenosťami, dobre pozná trh, ale SLOVENKA-Silver má predsa len konkurenčnú výhodu v dlhoročnej tradícii a tak je pre spoločnosť minimálnym ohrozením.

Odberatelia

Zákazníci predajne sú v rôznych vekových kategóriách, najväčšiu časť z nich tvorí kategória od 25 do 70 rokov. Samozrejme títo zákazníci sú vo veľkej miere ženy, pretože obchod ponúka prevažne dámsku konfekciu, s postupom času by spoločnosť chcela rozšíriť výber pánskej konfekcie. Zákazníci sú z rôznych spoločenských vrstiev z dôvodu snahy spoločnosti prispôsobiť sa cenami kvalite a regiónom, v ktorých sa maloobchodné predajne nachádzajú.
Avšak zákazníci sú ľahko ovplyvniteľní masovými reklamami globálnych značiek, majú sklon sledovať cenu, menej kvalitu. Je tu predpoklad platobnej neschopnosti. Preto im priraďujeme hodnotu 5, pretože sú pre úspech kľúčoví, majú širokú škálu výberu oblečenia na trhu, majú vysoké nároky za ktoré požadujú nízke ceny, sú veľmi rôznorodí a tak je ťažké o nich bojovať, preto ich sila je najvyššia.

Dodávatelia

Medzi dodávateľov patria spoločnosti z krajín ako je Pakistan, Čína, USA a Indie. Materiál je objednávaný prostredníctvom internetu. Ten je najskôr dovážaný lodnou dopravou do Bratislavy a do spoločnosti SLOVENKA-Silver v Banskej Bystrici je doručený zásielkovou spoločnosťou UPS. Dodacie lehoty sú dosť vysoké, ale kvôli kvalitnému materiálu je spoločnosť ochotná objednávať na sklad. Spomínaní dodávatelia pre svoju výnimočnosť a poskytovanie kvalitných materiálov za primerané ceny sú ťažko nahraditeľní priraďujeme im hodnotu 5, pretože ak by niektorý z nich ukončil spoluprácu, bolo by obtiažné nahradiť ho iným v požadovanom čase, čo by malo negatívny dopad na spoločnosť.

Vyjednávacia sila odberateľov

Spoločnosť Sehatex má veľmi silné postavenie na trhu, keďže podobne ako spoločnosť SLOVENKA – Silver ťaží z tradícií a má tiež dobré meno, preto sa dá očakávať, že ich tovar, ktorý má prijateľné ceny, na trhu bude aj naďalej v silnom postavení. Zákazníci sa k nim radi vracajú. Stálych zákazníkov má aj SLOVENKA – Silver, pretože personál je kvalifikovaný nielen vo výrobnom procese, ale aj v predajniach. Pri stálych zákazníkoch sú zamestnanci spoločnosti maximálne ústretoví. Tovar si môžu zobrať domov odskúšať, ak ho kupujú pre svojich blízkych, do 48 hodín ho však môžu vrátiť ak nebol poškodený a peniaze im budú vrátené späť. Spoločnosť má veľa stálych zákazníkov, preto sa nemusí obávať, že v budúcnosti by musela „lákať“ potenciálnych zákazníkov.

Vyjednávacia sila dodávateľov

Spoločnosť s dodávateľmi nemá problém, nemusí si ich hľadať sama, pretože má veľa stálych a výhodných dodávateľov, ale aj preto, že dodávatelia spoločnosť často oslovujú sami. Materiál objednáva prostredníctvom katalógového predaja, prípadne na základe vzoriek, ktorý je potom dovezený priamo na sklad. Dodávateľ hradí plnú sumu prepravy, čo je pre spoločnosť veľkou výhodou a v celku je komunikácia a objednávanie u týchto dodávateľov veľmi pohodlná.

Substitučné produkty vyrábané konkurenciou

Pre textilné odvetvie a konkrétne pre odevy neexistuje substitút, preto sa konkurencia zameriava na iný sortiment, než ktorý ponúka spoločnosť SLOVENKA-Silver. Konkurencia sa snaží zavádzať nové trendy na Slovensko zo zahraničia. Substitútom môžu byť teda len odevy šité doma, prípadne na zákazku v krajčírstvach.
V súčasnosti je už šitie odevov doma veľmi ojedinelé a ľudia skôr uprednostňujú kúpu už hotového, ušitého oblečenia. Zákazkové krajčírstvo v súčasnej dobe využívajú hlavne solventnejší zákazníci, ktorý chcú aby ich oblečenie bolo originálne a jedinečné. Takto šité oblečenie je presne podľa potrieb zákazníka, ale niekedy môže byť problém s modernosťou oblečenia, lebo niektoré krajčírky sú staršie a majú svoje zaužívané strihy.

Ansoffova matica

Ansoffova matica je analytická technika ktorá je využívaná v marketingu a strategickom riadení. Matica umožňuje voľbu vhodnej trhovo-produktovej stratégie podniku a hodontnie súvisiacich rizík. Ansoffova matica má dve dimenzie:

 • Vertikálne sú popísané trhy: existujúce a nové
 • Horizontálne sú popísané produkty: existujúce a nové

Inovácie podniku sú zaradené do ansoffovej matici do dvoch stratégií. Rozvoj produktu, kde patrí inovácia projektoru oblečenia a nový dizajnér a rozvoj trhu, kde patrí inovácia krajčírskych úprav.
Rozvoj trhu – zahrňuje hľadanie dodatočného trhového segmentov alebo regiónov. Firma využíva už existujúce produkty a pokiaľ bude zvládať produkovať kvalitnejšie produkty môže ich ponúkať na novom trhu.
Rozvoj produktu – Firma inovuje produkt a snaží sa ho uplatniť na súčasných trhoch. Táto stratégia je veľmi vhodná, keď je firma silná v inováciách.

Marketingový plán

Segmentácia zákazníkov

 1. Primárny segment – mladí ľudia
 2. Sekundárny segment – starší ľudia
 3. Terciárny segment – spoločnosti

Komunikačný mix

Produkt – spoločnosť vyrába a predáva spodnú, nočnú a funkčnú termobielizeň. Spoločnosť vyrába aj vrchné oblečenie, tričká s krátkym rukávom, dlhým rukávom, teplákové súpravy a úplety.
Cena – spoločnosť zvolila stratégiu vysokej hodnoty, teda chce priblížiť produkty vysokej kvality s priemernou cenou zákazníkom. Spoločnosť zvolila veľmi výhodnú stratégiu zliav, mesačne mení svoju zľavovú politiku. Napríklad ak si v mesiaci apríl nakúpi zákazník za viac ako 50€ získa zľavu 10%.
Reklama – spoločnosť si vybrala reklamu formou guerrilla marketingu, inšpirovala sa spoločnosťou playtex, ktorá sa rozhodla zmeniť všetky nudné, doteraz zabehnuté reklamy a vymeniť ich za niečo zaujímavé, netradičné a šokujúce.
Distribúcia – Produkty sú distribuované do veľkoskladu, odkiaľ sú následne distribuované do maloobchodu alebo priamo zákazníkom v predajniach, ale aj prostredníctvom internetového obchodu priamo zákazníkom. Na distribúciu zákazníkom je využívaná Slovenská pošta a do veľkoskladu a do maloobchodov sú produkty prevážané vlastnými automobilmi.
Ľudia – Pre spoločnosť sú zamestnanci najdôležitejšou súčasťou. Zamestnanci sa delia na pracovníkov v továrni a na pracovníkov v obchode. Zamestnanci v továrni pracujú na dve zmeny, pracovníci sú väčšinou ženy a sú to vyučené krajčírky. Pracovníci v obchode sú tiež väčšinou ženy, ktoré by mali byť vyučené krajčírky, alebo majú mať aspoň prax v oblasti krajčírstva a predaja oblečenia, aby vedeli zákazníkom poradiť a pomôcť. Všetci zamestnanci spoločnosti absolvujú školenia ohľadom nových trendov. Motivácia zamestnancov je zaručená finančnými aj nefinančnými odmenami.

Analýza produktu

Spoločnosť vyrába a predáva spodnú bielizeň, nočnú a funkčnú termobielizeň, ale aj úplety. Súčasťou veľkostného sortimentu pre dospelých sú aj nadmerné veľkosti. Spoločnosť pod značkou Silver ponúka na trhu módne, jednoduché a zdobené výrobky rôznymi textilnými aplikáciami, výšivkami, krajkami, sieťotlačou, či štrasovou potlačou, ktoré sú určené hlavne mladšej generácii a náročnejším zákazníkom.

Jadro produktu

Cieľom spoločnosti je zastrešiť jednu zo základných ľudských potrieb na základe Maslowovej pyramídy a to potrebu zodieť sa. Podľa naliehavosti uspokojovania potrieb patrí k životne nevyhnutným a je spojená s existenciou človeka.

Vlastný produkt

Spoločnosť ponúka kvalitné produkty z bavlny, ktorá je a vždy bola základom pre výrobu oblečenia a zákazníci si tak kupovali výrobky zo SLOVENKY vždy s vedomím, že si kupujú pohodlné kúsky odevov predovšetkým zo 100 % bavlny, aby sa cítili naozaj ako v bavlnke. Zárukou kvality nie sú len dlhoročné skúsenosti a tradícia, ale tiež certifikát ISO 9001. Verní zákazníci vedia, že kupujú kvalitné výrobky, ktoré spĺňajú aj ekologické štandardy kladené na pletené výrobky a hlavne vedia, že si nekupujú výrobky len na jednu sezónu.
Produkty sú málokedy balené v obaloch, pretože v maloobchodných predajniach sú odevy zavesené na vešiakoch, prípadne na figurínach alebo sú poskladané a uložené v poličkách predajne. Ak sú výrobky zasielané zákazníkom prostredníctvom internetového obchodu, balené sú do priehľadných plastových sáčkov (prípadne v papierových škatuliach ak ide o spodnú bielizeň) a zabalené podľa veľkosti do papierových škatúľ.
Spojenie klasiky a tradície s prvkami súčasnosti a módnosti zaručujú štýlovosť výrobky, ktorá je v dnešnej dobe tak nevyhnutá. SLOVENKA-Silver ponúka širší sortiment použitých úpletov z rôznych materiálov ako sú viskóza, modál, elastan a polypropylén v termooblečení s módnymi prvkami, ktorý je samozrejme v tradičnej kvalite.
Spoločnosť SLOVENKA bola založená už v roku 1921. Do dnes evokuje u množstva zákazníkov v Česku a na Slovensku slová ako „pohodlie, osvedčené strihy“ a hlavne „kvalita“. Dôkazom o sile značky je aj to, že napriek krachu pôvodnej spoločnosti SLOVENKA, kedy sa po krátkej pauze vytvorila nová spoločnosť SLOVENKA-Silver má táto značka veľké množstvo stálych zákazníkov a ich najmä ich dôveru.

Doplnkový produkt

Spoločnosť svojim zákazníkom poskytuje rôzne doplnkové služby. Podľa želania si zákazník môže dať upraviť alebo vyfarbiť úplety, špecializovaný personál sa postará o laboratórne vyvzorovanie odtieňov na textilných materiáloch, ale aj o vyšívanie, ba dokonca ponúka predaj odpadu, ktorý sa využíva na účely leštenia, čistenia a umývania.
Čo sa týka platobných možností, pri internetovom predaji je možné platiť pri doručení tovaru na dobierku, platbou vopred bankovým prevodom, prípadne platbou cez internetové rozhranie banky (platba kartou on-line), platba debetnou a kreditnou kartou, ktorá sa často využíva aj pri priamom predaji v maloobchodných predajniach. Platiť sa dá samozrejme aj v hotovosti.
Záručné podmienky na tovar sa riadia „Reklamačným poriadkom“ predávajúceho a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V zmysle zákona č. 150/2004 je na každý tovar poskytnutá záruka 24 mesiacov.
Distribúcia je v spoločnosti vykonávaná priamymi a nepriamymi distribučnými kanálmi. SLOVENKA-Silver predáva výrobky vo svojich 3 veľkoobchodných skladoch a v 36 maloobchodných predajniach po celom Slovensku, ale jej produkty sú tiež predávané v rôznych iných obchodoch na Slovensku, ktoré nakupujú so zľavami a výhodami vo veľkoobchodných skladoch, na ktoré si dajú cenové prirážky a slúžia v tomto procese distribúcie ako agenti.

Potenciálny produkt

Potenciálnym produktom sú v tomto prípade inovácie – projektor oblečenia, nový dizajnér a krajčírske úpravy, ktoré sú vyššie spomínané.

BCG matica

Bostonská alebo aj portfóliová matica slúži predovšetkým manažérom spoločnosti ako pomôcka pri riadení podniku a rozhodovaní sa o zdrojoch. Matica ukazuje spojitosti medzi tempom rastu obchodov a konkurenčnou pozíciou.
V súčasnosti je spoločnost v otáznikoch, lebo inovácie sú zavádzané do podniku, vyžadujú si finančné vstupy a len prieskum trhu rozhodne, či je relevantné ďalej investovať alebo je potrebné ich stiahnuť.
Cieľom je dostať podnik do kvadrantu hviezd. Produkty v tomto kvadrante majú najlepšie obchodné výsledky, či už v tempe rastu alebo v podieli na trhu. Udržanie takýchto výsledkov je veľmi náročné či už finančne alebo časovo ale výsledkom je vysoký zisk.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥