Etapy projektu pre podnikový informačný systém

Základné etapy projektu pre podnikový IS

Základné etapy projektu pre podnikový informačný systém založeného na nákupe ERP systému:

 1. analýza potrieb podniku
 2. výber vhodného typu ERP systému a jeho dodávateľa
 3. implementá cia vybraného ERP systému v podniku
 4. prevádzka informačného systému

Analýza potrieb podniku

Analýza potrieb podniku predstavuje analýzu potrieb zavedenia moderného informačného systému v podniku – či podnik potrebuje zmeniť, vylepšiť alebo zaviesť úplne nový typ informačného systému.

Výber vhodného typu ERP systému a jeho dodávateľa

Výber vhodného typu ERP systému a jeho dodávateľa je výber produktu, ktorý bude implementovaný a jeho dodávateľa je možné vykonať v niekoľkých etapách:

 • prvé kolo – hrubý výber, vyberá z celkovej ponuky na trhu presný segment produktov informačných sytémov a ich producentov,
 • druhé kolo – jemný výber, nasmerované na 4-6 dodávateľov

Výber dodávateľa zahrňuje:

 • poslanie potenciálnym 4-6 dodávateľom rámcové zadania,
 • príjem a evidencia ponúk oslovených dodávateľov,
 • kontaktné schôdzky u potenciálnych dodávateľov,
 • zúženie výberu a konečný výber jedného dodávateľa,
 • príprava a podpísanie zmluvy.

Cena je oznamovaná pri samotnom jednaní o dodávke. Do úvahy sa berie, či ide o nákup systému do vlastníctva alebo ako Outsourcing, dĺžka spolupráce, rozsah objednávky a iné.

Implementácia vybraného ERP systému v podniku

Pri implementácii vybraného ERP systému v podniku je dôležitá doba implementácie, teda presný termín kedy začne slúžiť ERP pracovníkom podniku. Samotnú implementáciu môžeme všeobecne rozdeliť do nasledujúcich krokov:

 • inštalácia informačného systému,
 • parametrizácia systému, testovanie skúšobnej verzie informačného sytému
 • príprava produktívnej prevádzky – naplnenie systému dátami (školenie užívateľov,..)
 • záverečné testovanie jednotlivých blokov a hlavne testovanie celého systému ako celku,
 • uvedenie do prevádzky.

Prevádzka informačného systému

Prevádzka informačného systému zahŕňa niekoľko mesiacov prevádzky, ktorá pokračuje aj po skončení a uzatvorení projektu. Ide o dobu na doladenie systému, odstránenie chýb a nezrovnalostí, získanie dostatočných návykov užívateľov

Štruktúra projektového tímu

Nachádzajú sa tu dve skupiny: riadiaci výbor a projektový tím.
Súčasťou riadiaceho výbore sú:

 • sponzor projektu dodávateľa (vrcholový manažér dodávateľskej firmy, ktorý garantuje kvalitu dodávky systému a samotnej implementácie)
 • sponzor projektu zákazníka (firma, ktorá nakupuje EPR systém)
 • členovia riadiaceho výboru

Prelínajúci sú:

 • vedúci projektu dodávateľa (odborník špecialista na dodávaný systém ale aj skúsený manažér)
 • vedúci projektu zákazníka

Súčasťou druhej skupiny projektového tímu sú:

 • špecialisti dodávateľa
 • členovia tímu – špecialisti (zákazník)
 • procesné tímy ako: marketing, financie, odbyt, výroba a iné.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥