Výhody a nevýhody Cloud Computing

Cloud Computing ako spôsob zabezpečenia IS

Cloud Computing je alternatívny spôsob zabezpečenia IS alebo niektorých informačných služieb. Princíp spočíva v tom, že organizácia je vlastníkom len základných hardvérových a softvérových prostriedkov vrátane pripojenia na internet. Dodávateľ služby vzdialene poskytuje ostatné softvérové aplikácie, hardvér a iné vývojové prostriedky.

Formy Cloud Computingu

Existujú základné formy Cloud Computingu:

 • SaaS (Software as a Service) je poskytovanie softvérových aplikácií, ktorých základnou hodnotou pre manažéra je odbúranie neustálej údržby, každodennej technickej prevádzky.
 • IaaS (Infrastructure as a Service) je platforma zameraná dodanie IT infraštruktúry ako služby, používaná na zabezpečenie prostredia pre softvérové dátové centrá, alebo sieťové vybavenie, ale namiesto toho kupujú tieto zdroje ako plne outsourcovanú službu.
 • PaaS (Platform as a Service) – komplexná dodávka celej platformy ako služby zákazníkovi. Tento model úplne sprístupňuje všetky zariadenia a služby požadované na podporu úplného životného cyklu budovania a dodávania webových aplikácií.

Výhody Cloud Computing

 • žiadne zavádzanie hardwarových prostriedkov
 • organizácia nemusí mať licencie na používanie IS
 • ušetrenie zriaďovacích nákladov na hardware, sieťové pripojenia a softwarové licencie
 • ušetrenie prevádzkových nákladov, nákladov na energie, na prevádzku serverov a chladenia
 • zníženie mzdových nákladov
 • ušetrenie miesta pre infraštruktúru
 • jednoduchá fakturácia využívaných služieb
 • Rovnaká cena i pri nízkom počte používateľov.

Nevýhody Cloud Computing

 • možná nedostupnosť služieb (výpadok služby alebo sprostredkovateľa pripojenia k internetu )
 • obavy o ochranu dát a osobných údajov
 • neexistuje možnost plnej kontroly
 • náročná zmena poskytovateľa služieb
 • jednoduché využitie k hackerským útokom

Informačná stratégia

Informačná stratégia predstavuje systém vzťahov, prostriedkov a procesov určený pre zabezpečenie informačných potrieb podniku, pomocou vhodných technológií. Je to dlhodobá orientácia firmy v oblasti IS a IT na 2-5 rokov. Informačná stratégia má formu záväzného podnikového dokumentu. Skladá sa z častí:

 • stanovenie väzieb informačnej stratégie firmy na globálnu stratégiu;
 • analógia súčasného stavu a vývoja informačného systému podniku (ISP);
 • určenie kritických faktorov a špecifikácia cieľov ISP;
 • návrh architektúry ISP – predovšetkým systémovej, informačnej a technickej;
 • návrh nutných zmien v organizácii;
 • kvalifikačný, resp. rekvalifikačný program;
 • ekonomické aspekty informačnej stratégie;
 • metodické štandardy projektovania a implementácie jednotlivých projektov;
 • definovanie jednotlivých informačných projektov, ich základných parametrov a vzájomných väzieb

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥