Analýza marketingu podniku – analýza podniku, trhu v odbore, konkurencie a jej formy

Analýza marketingu podniku má 3 etapy:
1. získanie informácií – o podniku, o okolí, získavanie informácií v praxi (slovne, písomne, pozorovanie, telefonicky, testy, publikácie, deň otvorených dverí, …)
2. analýza marketingu – analýza podniku, zákazníka, trhu v odbore, konkurencie, okolia, vlastná hodnotiaca analýza
3. závery a námety

Účelom analýzy podniku je poznať jeho silné (na ktorých možno budovať) a slabé (čo proti nim treba podniknúť) stránky – interná analýza, a určenie príležitostí a rizík – externá analýza. Najdôležitejšie faktory pre podnikanie:
– materiál, ceny, kvalita, množstvo, dodávatelia, náklady skladovania
– výroba – know – how, inovácie
– obchodná politika, – financovanie
– personál – počet, kvalifikácia, platy
– organizácia
– informácie

Účelom analýzy trhu v odbore je poznať možnosti a nebezpečenstvá a zhodnotiť vývoj trhu (stúpajúci, nezmenený, klesajúci).
a) obrat trhu – výnos z obratu= nezdanený zisk * 100
čistý obrat
b) inovačný potenciál – schopnosť zaradiť nové výrobky
c) substitučný potenciál – ohrozenie, že existujúce výrobky budú vytlačené novými
d) súťaženie

Konkurencia môže mať viaceré formy: medzi výrobou a ponukou, medzi spotrebiteľmi, medzi výrobcami. Predpokladom úspešného postavenia na trhu je konkurencieschopnosť. Účelom analýzy konkurencie je: a) spoznať slabiny konkurencie a na tom postaviť vhodnú príležitosť
b) zistenie schopnosti konkurovať svojimi výrobkami
c) zhodnotiť silné a slabé stránky
Odvíja sa od získania informácií:
– kto je hlavný konkurent
– aký má produkt
– jej ciele
– jej stratégia
– jej konkurenčná sila

Analýza okolia – PEST analýza: politické, ekonomické, sociálne zmeny trhu. Slúži na včasné rozpoznanie, ako sa brániť pred úskaliami, ako využiť šance.
Vlastná hodnotiaca analýza – objektívne a reálne posúdenie – čo sme, aké máme ciele, väzby na trh, zisk, inovácie, osobné faktory

Komentáre k článku Analýza marketingu podniku – analýza podniku, trhu v odbore, konkurencie a jej formy (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥