Diagnostika podnikového marketingu, diagnostika ako kocepcia riadenia a ako funkcia

Diagnóza – rozpoznanie, stanovenie, určenie
Diagnostika – náuka o rozpoznávaní a jej motódach
Diagnostikovať – určiť, stanoviť, rozpoznať

Diagnostika podnikového marketignu ako koncepcia riadenia začína zhodnotením podnikateľskej vízie. V jasne definovanej vízii musí byť zvýraznená orientácia na zákazníka – aký zákazník, aký produkt, význam podniku pre zákazníka. Odpovede týkajúce sa tejto oblasti určujú rámec marketingovej stratégie. Súčasťou marketingu ako koncepcie riadenia je definovanie identity podniku. Ide o komunikáciu medzi vonkajším a vnútorným prostredím. Marketing ma úlohu aj pri formulovaní podnikových zásad a kultúry podniku. Býva totiž označovaná ako rozhodujúci faktor výkonnosti, spoľahlivosti, kvality a nákladov podniku. Ďalej je dôležité určenie a prezentácia priorít pri budovaní vzťahov podniku s vnútorným a vonkajším okolím. Snahou je akceptácia podniku a jeho cieľov okolím – najmä charity, ekológie, etiky, public relations.
Realizácia marketingu ako koncepciu riadenia patrí do kompetencie vrcholového riadenia. Jeho hlavnou úlohou je iniciovať celopodnikovú snahu a zabezpečiť vzájomnú súčinnosť všetkých pracovníkov podniku.

Marketing ako funkcia sa zabezpečuje najmä v marketingovom útvare. Cieľom podniku je uspokojiť špecifické potreby zákazníkov na vybranom trhu. Významnou úlohou je analýza trhu a jeho účastníkov, pričom trh je ohraničený:
– súčasnými a potenciálnymi zákazníkmi
– súčasnou a novovznikajúcou konkurenciou
– súčasnými a potenciálnymi dodávateľmi
– distribučnými článkami
– ostanými faktormi
Zahŕňa:
– definovanie súčasného stavu podniku, silných a slabých stránok
– príčiny daného stavu
– prognózy vývoja, návrh opatrení
– postavenie na trhu
– marketingové stratégie
Dôležitou úlohou marketingu je aj získavanie, spracovanie a zachovanie informácií. Diagnostika marketignu podniku predpokladá i jeho diagnostikovanie ako filozofie, čo zahŕňa:
– definovanie vízie
– definovanie náplne jednotlivých činností
– organizačné postavenie funkčných oblastí v systéme riadenia
– informovanosť a komunikácia

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥