Hlavné trendy v rozvoji IS a ich prínos

Nové trendy v rozvoji MIS

1. Strategické plánovanie MIS
2. Rozvoj MIS pre vrcholový manažment podniku
3. Reengineering organizačných štruktúr a pracovných procesov firmy
4. Prechod na intanet v podnikovej sfére
5. Zvyšovanie integrácie MIS ( využívanie vonkajšej komunikácie pomocou elektronickej pošty)

1. Strategické plánovanie
– dnes firmy venujú malú pozornosť strategickému plánovaniu MIS
– nedoceňuje sa význam stratégie firmy
– strategické plánovanie – je plánovanie na 3 – 5 rokov
– firma uvažuje , na čo sa bude v budúcnosti orientovať

2. Rozvoj MIS pre vrcholový manažment podniku
– podrobnejší rozpis v otázke č.17

3. Reengineering organizačných štruktúr a pracovných procesov firmy
– je nutné zabezpečiť pretváranie OŠ a jej integráciu s MIS
– tvorby konkurencieschopnej OŠ
– každý podnikový proces musí byť podriadený celkovej globálnej stratégii firmy, len vtedy prispieva k naplneniu strategických cieľov
– dochádza k splošťovaniu

4. Prechod na Intranet v podnikovej sfére
– firmy v zahraničí považujú existenciu Intranetu za štandard pri komunikácií s obchodnými partnermi
– Intranet – internet v vo vnútornej sieti
– využívajú sa internetovské metódy, spôsoby práce s informáciami medzi internými používateľmi siete

5. Zvyšovanie integrácie MIS
– urýchľovanie spracovávania informácií

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥