Informačný systém firmy

Informačný systém firmy (ISF) – súbor činností, ktoré zabezpečujú zber, prenos, uchovávanie, výber, spracúvanie , distribúciu a prezentáciu informácií vo firme pre potreby rozhodovania tak, aby manažéri mohli efektívne vykonávať riadiace funkcie. Hlavnou úlohou IS je poskytovať dostatok relevantných , aktuálnych a presných informácií v potrebných termínoch a vo vhodnej forme na prípravu rozhodnutí.

Základné prvky každého IS sú : – údaje a informácie
– technické prostriedky
– programové prostriedky
– pracovníci
– rôzne metódy a modely využívané v manažmente

Druhy (typy) informačných systémov (IS) :
INFORMAČNÁ PYRAMÍDA
Exekutívne IS
Strategické
SPR
Taktické
MIS
Transakčné systémy

EIS ( Executive Information System ) – je to MIS pre vrcholový manažment

Dôvody pre vznik tohto systému – bolo potrebné zriadiť systém, ktorý by napomáhal Top – manažérom pri stratefickom rozhodovaní, aby tento systém bol ľahko zvládnuteľný, vysoko komfortný, aby poskytoval informácie v grafickej, ale aj tabuľkovej podobe a aby fungoval bez sprostredkovateľov.
Teda základnými znakmi EIS sú:
1. poskytujú informácie väčšinou v grafickej forme
2. sú ľahko ovládateľné
3. môžu sa prispôsobiť požiadavkám TOP – manažérov

Funkcie a prínosy EIS:

a) Rozklad údajov – ak pracovník TOP – manažmentu zistí napr. pokles zisku, má možnosť ísť hlbšie k miestu, kde vznikla táto situácia, kde strata nastala
b) Kritické faktory úspechu a kľúčové ukazovatle výkonnosti – máme možnosť stanoviť si rôzne ukazovatele (za určité časové obdobie) a PC to sleduje na zzáklade údajov vo firme a informuje nás o komplexnej situácií
c) Prístup k stavom – možnosť získania informácií o rôznych skutočnostiach (aký je stav)
d) Analýzy trendov – funkcia umožňuje na základe firemných údajov a s využitím modelov analyzovať trendy vývoja spoločnosti
e) Ad –hoc analýzy – analýza na určitý účel . EIS umožňujú, aby sme uribili určitú analýzu kedykoľvek, kedy chceme
f) Hlásenie o výnimočných situáciách =Exception Resporting – stanovenielimitiv kritických situácií a EIS umožňujú upozornenie, kedy táto situácia nastala(porušili sa limity)

Aby mohol systém fungovať, musí sa vo firme vytvoriť DATA WAREHOUSE (sklad údajov) – je to centralizované miesto údajov celého podniku, uchováva interné informácie firmy.
Vo svetovom meradle má prvé miesto v oblasti EIS firma COGNOS.

Problémy pri zavádzaní a využívaní týchto systémov v podnikovej praxi:

a) v TOP- manažmente sú ľudia, ktorí nedoceňujú význam MIS a majú obavy z práce s počítačom v SR
b) nesprávny postup pri výbere a nákupe vhodného MIS a teda aj EIS
c) tvorbe EIS sa venuje malá pozornosť
d) nedostatočná príprava manažérov na zavádzanie a využívanie MIS a teda aj EIS

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥