Základy marketingu služieb a cestovného ruchu 5

Úlohy podpory predaja a internej reklamy

1. prinútiť zákazníkov aby vyskúšali nové služby
2. zvýšiť mimosezónny predaj
3. zvýšiť predaj v obdobiach, ktoré súvisia s hlavnými spoloč., prázdninovými príležit.
4. podnietiť sprostredkovateľov k úsiliu predávať služby
5. zaistiť propagačné materiály akcií

Špeciálna komunikácia

1. špecializovaná reklama
2. ponuka vzoriek
3. obchodné a odborové predvádzacie akcie
4. expozície v mieste predaja a ostatné materiály internej reklamy
5. predvádzanie v mieste predaja
6. vzdelávacie semináre a výcvikové programy
7. vizuálne pomôcky a predajní zástupcovia

Špecializovaná ponuka

1. kupóny
2. zníženie ceny
3. prémie
4. súťaže, lotérie a hry
5. stimuly obchodu s CR
6. programy uznania
7. programy ocenenia vernosti
8. darčekové certifikáty

Kategórie osobného predaja

1. terénny predaj
2. telefonický predaj
3. predaj vo vnútri

Stratégie osobného predaja

1. podnecovanie odpovede
2. stratégia podľa mentálneho stavu
3. štylizácia
4. uspokojenie potreby
5. riešenie problému

Fázy predajného procesu

1. vyhľadávanie a posudzovanie perspektívnych pracovníkov
2. príprava predchádzajúce predajnému náporu
3. prestavenie a predvedenie služieb
4. zvládnutie námietok a otázok
5. uzavretie obchodu
6. následné činnosti

Úloha PR – public relations v marketingu služieb

1. udržovať pozitívnu prezentáciu na verejnosti
2. zvládnutie negatívnej publicity
3. zvýšenie účinnosti ostatných súčastí propagačného mixu

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥