Základy marketingu služieb a cestovného ruchu 7

Nákupný proces zákazníkov

1. vedomie potreby
2. hľadanie informácií
3. vyhodnotenie alternatív
4. kúpa
5. postnákupné ocenenia

Klasifikácia rozhodovacieho procesu

1. rutinné nákupné rozhodovanie
2. obmedzené nákupné rozhodovanie
3. extenzívne nákupné rozhodovanie

Hlavné výhody situačnej analýzy

1. zameriava pozornosť na silné a slabé stránky
2. napomáha dlhodobému plánovaniu
3. pomáha rozvoju marketingových plánov
4. prenáša prioritu na marketingový výskum
5. prináša ďalšie výhody

Požiadavky na informácie výskumu

1. utilita – možnosť použitia
2. včasnosť
3. efektívnosť nákladov
4. presnosť
5. spoľahlivosť

Technika náhodného výberu dát

1. námatkový výber
2. systematický výber
3. stratifikácia náhody
4. zhlukový výber
5. územný výber

Obmedzenia a problémy segmentácie trhu

1. je drahší
2. je zložité nájsť najlepšiu základňu pre segmentáciu
3. je ťažké poznať, ako hlboko a široko robiť segmentáciu
4. tendencia oslovovať životaschopné segmenty

Segmentačné základne

1. geografia
2. demografia
3. podľa účelu cesty
4. psychologická
5. podľa správania zákazníkov – frekvencia, užívateľský status a stupeň využívania, vernosť značke, príležitosť k využitiu služieb, výhody
6. vo vzťahu k výrobku
7. podľa distribučnej cesty – priamo, cez sprostredkovateľov, kombinovane

Alternatívne marketingové stratégie

1. stratégia jedného trhu
2. koncentrovaná
3. totálna
4. nerozlišovacia

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥