Základy marketingu služieb a cestovného ruchu 2

Čo ovplyvňuje spotrebiteľské správanie?

1. osobné faktory
• potreby
• vnímanie
• porovnávanie
• osobnosť zákazníka
• životný štýl
• sebaúcta
• motivácia
2. medziľudské faktory
• kultúra a subkultúra
• sociálne skupiny
• referenčné skupiny (primárne sekundárne)
• názoroví vodcovia
• rodina

5 krokov výskumného marketingového projektu

1. formulácia marketingového problému
2. usporiadanie výskumu
3. výber vzorky a zber dát
4. analýza a interpretácia získaných údajov
5. spracovanie správy, návrhy, doporučenia

Všeobecné zásady marketingu

1. nehmotný charakter
2. charakter výroby – časová a priestorová viazanosť služieb
3. pominuteľnosť
4. zvláštne distribučné cesty
5. podmienenosť nákladov
6. viazanosť služieb na poskytovateľa

Hlavné služby CR

1. dopravné
2. ubytovacie
3. stravovacie
4. služby CK
5. ostatné služby – kúpeľné, kongresové, animačné, poistné, zmenárenské

Marketingová orientácia firmy CR obsahuje tieto činnosti:

• zákazníkove potreby sú hlavnou prioritou
• záujem o pochopenie zákazníkov a ich potreby je trvalý
• marketingový výskum je stálou činnosťou, ktorá má veľkú prioritu
• časté kontroly silných a slabých stránok vo vzťahu ku konkurencii sú reálne
• význam dlhodobého plánovanie je plne ohodnotený
• zákazníkova predstava o firme je známa
• spolupráca medzi oddeleniami je ohodnotená a podporovaná
• spolupráca s komplementárnymi firmami je považovaná za hodnotnú
• zmena je považovaná za nevyhnutnú
• zameranie podnikania alebo podnikateľskej činnosti je široké
• meranie a ocenenie marketingových činností je časté

Metódy marketingového výskumu

1. pozorovací výskum
2. experimentálny výskum
3. výskum trhu – osobné dotazovanie, pomocou telefónu, poštou, internetu
4. simulačný výskum

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥