Vzťahy s médiami

PR majú na Slovensku za sebou približne osemročnú históriu a za tento krátky čas sa nástroje PR stali súčasťou komunikácie mnohých firiem. Medzi najbežnejšie a najvyužívanejšie patria mediálne vzťahy. Ich efekt a účinnosť je však možné dosiahnuť len pri správnej kombinácii s ostatnými komunikačnými nástrojmi.

V profesionálnych kruhoch PR sa pod pojmom mediálne vzťahy rozumie pravidelná komunikácia s médiami a udržiavanie dobrých vzťahov s novinármi, ktorí sa zaujímajú o problematiku, kde daná firma alebo inštitúcia aktívne pôsobí. Výsledná publicita, či už neutrálna, pozitívna alebo v krízových situáciách negatívna, je výsledkom len kvality týchto vzťahov, aktuálnosti, presnosti a obsahovej hodnoty informácií poskytovaných novinárom, a nie výsledkom platenej inzercie. O tom, či sa daná informácia objaví v médiu, v akom znení a rozsahu, rozhoduje len novinár a jeho médium.

Vzťahy s médiami ako nástroj PR sa využívajú najmä pri firemnej komunikácii a marketingovej komunikácii. Zastávajú významnú úlohu pri informovaní alebo vzdelávaní cieľových skupín o nových fenoménoch na trhu a v spoločnosti.

Ďalšou oblasťou PR, kde sú mediálne vzťahy kľúčovým nástrojom, je krízová komunikácia. V čase krízy pomôže podpora médií udržať si dôveru cieľových skupín. Publicita ako výsledok mediálnych vzťahov pôsobí na cieľové skupiny dlhodobo a dôveryhodne. Pre čitateľa je článok v novinách alebo rozhovor v rozhlase zárukou objektívnosti a nezávislosti, pretože prešiel rukami nezávislého redaktora. Úplne naopak sa však chápe inzercia a reklamné články.

V záujme vytvorenia kvalitných mediálnych vzťahov a dosiahnutia žiadanej publicity je potrebná vysoká profesionalita zainteresovaných ľudí, dodržiavanie určitých pravidiel. Základom je identifikovať kľúčových žurnalistov, ktorí sa venujú oblasti, v akej sa firma alebo inštitúcia pohybuje.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥