PC siete a možnosti ich využitia

PC sieť – množina navzájom prepojených PC, ktoré spolu komunikujú a spoločne využívajú tieto zdroje:
? údaje a informácie
? programové prostriedky
? technické prostriedky

PC sieť je tvorená viacerými PC, z ktorých každý môže mať vlastnú terminálovú sieť,

Terminálová sieť – prepojenie viacerých terminálov k jednému PC prostredníctvom diaľkových spojov.

Hlavné dôvody tvorby PC sietí:
1. možnosť využívania spoločných info
2. výhodné využívanie drahých prídavných zariadení
3. tvorba výhodného komunikačného prostredia vo firme
4. zvýšenie spoľahlivosti celého PC systému
5. možnosť ďalšieho rozvoja a zmien PC systému

Možnosť využívania spoločných info
Jeden PC v sieti sa vyhradí ako server, server má obrovskú kapacitu pamäte, je mimoriadne dobre vybavený z technického a programového hľadiska, na serveri sa tvorí spoločná informačná základňa, teda komplexný súbor údajov a informácií využívaných celou firmou,

Výhodné využívanie drahých prídavných zariadení
Týka sa to najmä použitia drahých laserových tlačiarní, táto funkcia umožňuje zadať príkaz „tlač“ v jednom PC, a tlačiť v inom PC napojenom na laserovú tlačiareň

Tvorba výhodného komunikačného prostredia vo firme
Na prenos sa používa vnútropodniková sieť LAN, nie je potrebné „fyzicky pobehovať s papierovými dokumentami“

Zvýšenie spoľahlivosti celého PC systému
Ide o spoľahlivosť programovú, súborovú, technickú, zálohovanie viacerých na seba napojených PC

Možnosť ďalšieho rozvoja a zmien výpočtového systému
Cieľom je prispôsobenie sa PC sietí konkrétnym požiadavkám podľa potrieb praxe

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥