Operačný manažment a operační manažéri

Operácie ako činnosti – každý pracovník, ktorý je zodpovedný za využívanie zdrojov na produkciu výrobkov je operačný manažér. Operácie ako funkcia je tá časť organizácie ktorá zodpovedá za produkciu výrobkov alebo za poskytovanie služieb zákazníkom.

História operačného manažmentu

Skutočné základy operačného manažmentu však možno spájať až s obdobím industrializácie západnej civilizácie. Schroeder vidí sedem hlavých prínosov potrebných k jeho rozvoju:

 1. Deľba práce – zvýšenie zručnosti pracovníkov, minimalizácia časových strát pri zmene.
 2. Štandardizácie dielov – vymeniteľnosť dielov a teda hromadnú výrobu.
 3. Priemyselná revolúcia – stoje nahrádzali ľudskú silu.
 4. Vedecké štúdium práce – výcvik pracovníkov v nových metódach spôsobil nárast produktivity práce.
 5. Medziľudské vzťahy – dobre vzťahy na pracovisku zvyšujú produktivitu práce.
 6. Rozhodovacie modely – lineárne programovanie alebo počítačové stimulačné modely.
 7. Počítače – a informačné technológie svojou výkonnosťou predstavovali revolúciu vo výrobe, v obchode, v skladoch ale aj v úradoch.

Operační manažéri

Rozhodujúce úlohy operačných manažérov sú:

 1. produkovať výrobky alebo služby, ktorými naplnia očakávania a požiadavky zákazníkov,
 2. účinne riadiť nimi kontrolované zdroje, čo býva niekedy rozhodujúcim pohľadom vlastníkov na hodnotenie práce manažérov.

Strategické riadenie operácií

Hillov model vývoja stratégie operácií: Definujte podnikové ciele (ciele – špecifické, merateľne, reálne, načasované a cielené) » Určite marketingovú stratégiu (definovať cieľové trhy, segmenty trhov, objemy predaj) » Posúďte, ako sa rôzne produkty presadzujú na trhu » navrhnite najvhodnejší proces na produkciu týchto produktov » poskytnite infraštruktúru na podporu zvoleného procesu.

Dimenzie operačnej stratégie

Matica účelnosť verzus účinnosť. Stratégie pre dosiahnutie vysokej účelnosti aj účinnosti:

 1. náklady – Fixné N- náklady na budovy, režijne mzdy, a pod. nemenia sa. Variabilné N – náklady na materiál, variabilné mzdy jednotlivcov apod.- závisia od úrovne výkonu operačného systému.
 2. kvalita – riadenie kvality sa prejavuje externe a interne. Externe (účelnosť) – keď poskytujeme produkty v súlade s požiadavkami zákazníkov a to vedie ku konkurenčnej výhode. Interné (účinnosť)- dôsledky sa týkajú zhody so špecifikáciou produktov, t.j. robenie veci na prvýkrát – je predpoklad nižších nákladov, vyššej účinnosti.
 3. inovácia – Produktová inovácia – zdokonaľuje parametre a vlastnosti už produkovaných výrobkov alebo služieb. Procesná inovácia – ide o zníženie spotreby materiálu, energií, osobných nákladov.
 4. servis – konkurenčná výhoda: vysokým stupňom spoľahlivosti (presné časové plnenie dodávok), flexibility (schopnosť pružne reagovať na zmenené požiadavky zákazníkov).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥