Medzinárodný marketing

Medzinárodný marketing vychádza z marketingovej filozofie. Medzinárodný marketing je proces, ktorého cieľom je optimalizácia zdrojov a vyhľadávanie príležitosti na svetovom trhu. Medzinárodný marketing zlepšuje možnosti uplatenia týchto výrobkov na zahraničných trhoch, v ktorých má podnik konkurenčnú výhodu. Vedie k uspokojeniu potrieb a želaní zahraničných zákazníkov.

Medzinárodný marketing ako filozofia podnikania

Medzinárodný marketing je filozofia podnikania. Podnik sa orientuje na zahraničného zákazníka, jeho potreby a želania, a snaží sa ich uspokojiť lepšie ako konkurencia. Filozofia tuzemského a medzinárodného marketingu vychádza z rovnakého základu. Formálne princípy marketingu sú v národnom i v medzinárodnom marketingu identické. Je to predovšetkým rozdielnosť prostredia, v ktorom spočívajú dôvody na oprávnené rozlišovanie medzi národným a medzinárodným marketingom.

Medzinárodný marketing ako stratégia firmy

Medzinárodný marketing predstavuje konkrétnu stratégiu firmy na zahraničnom trhu. Podnik realizuje výskum zahraničného trhu a volí formu vstupu na zahraničný trh, robí segmentáciu, výber cieľového trhu, volí vhodný positioning a realizuje medzinárodný marketingový mix.

Marketing presahujúci hranice štátu

Medzinárodný marketing je marketing presahujúci hranice jedného štátu a je vecou podnikateľského názoru. Aktivity podnikania a marketingu musia zodpovedať potrebám medzinárodných odberateľov. Táto filozofia sa zakladá na predstave, že podnikanie môže čo najviac realizovať podnikateľské a marketingové ciele na svetových trhoch, ak sa vyrába to, čo je odberateľ pripravený kúpiť. Má tak integrujúcu funkciu medzi potrebami medzinárodného zákazníka a cieľovým systémom podnikania. Najprv treba vykonať prieskum trhu, aby sa zistili špecifické potreby zákazníkov na zvolených trhoch na výrobky, ktoré podnik v súčasnosti vyrába, resp. je pripravený ich v budúcnosti vyrábať.

Získavanie zákazníkov

Marketing má zásadný význam pri spracovaní medzinárodne orientovanej podnikateľskej filozofie podniku. Keď medzinárodný marketing preberie úlohu sprostredkovateľa medzi zákazníkom v rôznych krajinách sveta a podnikom doma s jeho cieľmi, potom má medzinárodný marketing aj druhú úlohu: vypracovať konkrétnu stratégiu a opatrenia na získanie zákazníka na zvolených trhoch krajín. Z tohto hľadisko možno definovať medzinárodný marketing ako komplex všetkých aktivít podnikania vo zvolených krajinách zameraných na získanie zákazníka.

Medzinárodné marketingové prostredie

Firmy pôsobia v komplexe trhového prostredia. Kto si chce na trhu udržať pozíciu, musí starostlivo sledovať a analyzovať svoje okolie. Vo všeobecnosti marketingové prostredie tvoria nekontrolovateľné faktory, ktoré obklopujú podnik. Úspešnosť firmy závisí od jej schopnosti prispôsobiť svoj marketingový mix vývoju prostredia. Medzinárodné marketingové prostredie sa skladá z medzinárodného marketingového mikroprostredia a makroprostredia.

Mikroprostredie charakterizujú faktory, ktoré majú vplyv na schopnosť firmy uspokojovať potreby zákazníkov, čiže schopnosť poskytovať službu na riešenie problémov. Makroprostredie vytvárajú širšie spoločenské vplyvy, ktoré pôsobia na celé mikroprostredie a ovplyvňujú proces výmenných vzťahov s cieľovým trhom, čiže schopnosť manažmentu spracovať a reagovať na zmeny v trendoch vývoja spoločnosti.

Zahraničné trhy

Jedným z dôvodov vstupu firiem na zahraničný trh je možnosť zvýšenia zisku, pretože spotreba a veľkosť domáceho trhu už neposkytuje príležitosti na expanziu. Ďalším je to, že firmy si môžu zabezpečiť výhodu uvedením nových technológií a nadviazať obchodné vzťahy pre predaj rôznych iných druhov tovaru. Dôvodom vstupu na cudzie trhy môže byť obranný krok voči zahraničným konkurentom pôsobiacim v materskej krajine, alebo spôsob ako sa im vyhnúť.

Niekedy príčinou je aj tlak domáceho prostredia voči enviromentálnemu znečisťovaniu. Častou pohnútkou vstupu je predĺženie životného cyklu produktu, pre ktorý sa na zahraničných trhoch začína nový cyklus. Pri zabehnutej hromadnej výrobe sa znižujú náklady, a tým stúpa ziskovosť.

Pred vstupom na zahraničné trhy treba urobiť niektoré rozhodnutia. Medzi prvé rozhodnutia patrí skúmanie medzinárodné prostredia.

Prv než sa firma rozhodne, či má predávať v zahraniční, musí dôkladne poznať jeho prostredie. medzi faktory prostredia patria:

 • Medzinárodný systém obchodu
 • Demografické prostredie v marketingu
 • Ekonomické prostredie v marketingu
 • Kultúrne prostredie v marketingu
 • Politické prostredie v marketingu
 • Prírodné prostredie v marketingu
 • Technologické prostredie v marketingu

Globalizácia trhov

Pod pojmom globalizácia sa najčastejšie rozumie transformácia celosvetovej spoločnosti. Globalizácia je predovšetkým proces vytvárania siete spájajúcej kultúry a regióny sveta do spoločnej globálnej sústavy. Globalizácia je proces, ktorý nebol ešte dokončený. Naopak, len teraz sa rozvíja. Náš svet nie je ešte globálny, ale už samotný proces globalizácie spôsobuje prevratnú spoločenskú transformáciu. Túto prevratnú spoločenskú transformáciu podniky môžu riešiť len strategickou reformou, komplexnou zmenou podnikovej kultúry stratégie a štruktúry. Samotná reštrukturalizácia čiastkovej podnikovej zmeny je v dnešnej spoločenskej transformácii nepostačujúca. Tento nový svetový systém vytvára globálny marketing.

Rozhodovanie o stratégii v medzinárodnom marketingu

Pozrite si stratégie v medzinárodnom marketingu, ich determinanty, faktory a rozhodovací proces.

 • Rozhodovanie o cenovej stratégii
 • Rozhodovanie o distribučnej stratégii
 • Rozhodovanie o implantačnej stratégii
 • Rozhodovanie o komunikačnej stratégii
 • Rozhodovanie o marketingovej stratégii
 • Rozhodovanie o výrobkovej stratégii – Strategické ciele výrobku – Analýza výrobku a sortimentu výrobkov
 • Alternatívy medzinárodnej výrobkovej stratégie

Rozhodovanie o implantačnej stratégii

Rozhodovanie o implantačnej stratégii (vytvorenie čohosi nového v inom prostredí, vštiepenie nového prvku do pôvodného trhu) určuje formu angažovanosti na trhu, resp. prítomnosť na trhu na dlhšie obdobie.

Podnik disponuje množstvom alternatívnych možností dosiahnutia a udržania trhového podielu, ako aj expanzie na jednotlivých zahraničných trhoch. Z praktického hľadiska sa z perspektívy vedenia firmy vo svetovoorientovanom podniku ponúka klasifikácia implantačných stratégií podľa stupňa intenzity trhovej angažovanosti a kontroly nad marketingovými aktivitami. Pozrite si determinanty implantačných stratégií.

Alternatívne implantačné stratégie

Stupeň intenzity angažovanosti na trhu môžeme vyjadriť pomocou:

 • výšky zdrojov viazaných v krajine
 • stupňa využitia šancí na danom trhu – podiel na celkovom obrate podniku má malú vypovedaciu schopnosť, pretože nezahŕňa napr. výnosy z poskytnutých licencií a iné. Ani ukazovatele ako čistý zisk, marža atď.

Z dôvodu zjednodušenia sa má miera zahraničnej angažovanosti merať objemom investícií, ktorý je potrebný na jej realizáciu. Miera kontroly nad medzinárodnými obchodnými aktivitami sa dá merať podľa dosiahnuteľnej miery kontroly nad marketingovými aktivitami v tej ktorej krajine. Podľa toho sa dajú rozlišovať implantačné stratégie s vysokou a nízkou mierou kontroly. Na základe týchto kritérií rozlišujeme 4 skupiny alternatív:

 • Nízke kapitálové investície s nízkou mierou kontroly
 • Nízke kapitálové investície s vysokou mierou kontroly
 • Vysoké kapitálové investície s nízkou mierou kontroly
 • Vysoké kapitálové investície s vysokou mierou kontroly

Súbory na stiahnutie

V kategórii Medzinárodný marketing sa nachádzajú tieto súbory na stiahnutie:

 Medzinarodny-marketing-pripadova-studia10.pdf
 Medzinarodny-marketing-ucivo.pdf
 Medzinarodny-marketing-prednaska-mm2.pdf
 Medzinarodny-marketing-prednaska-mm5.pdf
 Medzinarodny-marketing-pripadova-studia8.pdf
 MM-CRM-prednaska.pdf
 Medzinarodny-marketingovy-plan.pdf
 Medzinarodny-marketing-pripadova-studia1.pdf
 Medzinarodny-marketing-pripadova-studia6.pdf
 Medzinarodny-marketingovy-plan-Zoznam-pouzitych-metod-a-technik.pdf
 Medzinarodny-marketing-pripadova-studia-Zoznam.pdf
 Medzinarodny-marketing-pripadova-studia7.pdf
 Medzinarodny-marketing-pripadova-studia9.pdf
 Medzinarodny-marketing-prednaska-mm4.pdf
 Medzinarodny-marketing-prednaska-mm3.pdf
 Medzinarodny-marketingovy-plan-Obsah.pdf
 Medzinarodny-marketing-pripadova-studia3.pdf
 Medzinarodny-marketing-pripadova-studia4.pdf
 Struktura-medzinarodneho-marketingoveho-planu.pdf
 Medzinarodny-marketing-prednaska-mm7.pdf
 Medzinarodny-marketing-prednaska-mm8.pdf
 Medzinarodny-marketing-prednaska-mm6.pdf
 Medzinarodny-marketing-prednaska-mm1.pdf
 Medzinarodny-marketing-pripadova-studia5.pdf
 Medzinarodny-marketing-pripadova-studia2.pdf
 Medzinarodny-marketingovy-plan-Zoznam-tabuliek-grafov-a-priloh.pdf

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥