Marketingový systém cestovného ruchu

Charakteristika systému cestovného ruchu. Definícia systémového prístupu – systém je súbor vzájomne prepojených častí, ktoré sa spoločne usilujú o dosiahnutie spoločného cieľa. Cestovný ruch uspokojuje potreby zákazníka tak, že ide za ním. Existuje makrosystém a mikrosystém. Mikrosystém je systém obchodovania jednotlivých firiem v cestovnom ruchu.

CESTOVNÝ RUCH
1) Ubytovacie služby:
– hotely
– motely
– turistické ubytovne
– strediská cestovného ruchu
– kempy
– parky
– …
2) Stravovacie služby:
A) Inštitucionálne ( financované zo ŠR):
– zdravotníctvo
– školstvo
– armáda
– podniky
– nápravné zariadenia
– školské stravovanie
– športové kluby
B) Komerčné:
– reštaurácie
– hotelové stravovanie
– maloobchodné prevádzky
– závodné stravovanie
– snack bary
– bary
– stravovanie na lodi

3) Cestovný ruch a turistika:
– maloobchodné predajne
– rekreačné strediská
– cestovné kancelárie
– podnikateľské subjekty

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU CESTOVNÉHO RUCHU
• Je to otvorený systém (otvorenosť) – systém je dynamický, vznikajú vždy nové spôsoby aplikácie marketingových činností. Osobitosti v marketingu sú konkurenčnou výhodou pre cestovný ruch. Cestovný ruch sa má zdokonaľovať – prichádzať s novými produktami.
• Komplexnosť a rôznorodosť. Komplexnosť – všetky firmy zabezpečujú priania zákazníkov komplexne. Rôznorodosť – existuje veľké množstvo malých firiem, ale existujú aj medzinárodné organizácie, ktoré sú kapitálovo prepojené.
• Zodpovednosť. Trh cestovného ruchu sa neustále mení a zodpovedný prístup k plneniu úloh dáva cestovnému ruchu silu na prežitie – silný konkurenčný tlak. Firma musí realizovať informačne späté väzby (informácie o zákazníkovi,…).
• Vnútorná závislosť. Existuje vnútorná závislosť celého odvetvia alebo vo firme.
V odvetví – musí existovať súhra samostatných firiem (ktoré súvisia s cestou). Činnosť 1 firmy závisí od činností iných firiem. Každý štát má riadiace orgány, kde sa zabezpečujú podmienky rozvoja cestovného ruchu (štát má na ňom záujem). slovenská republika získava na cestovnom ruchu niekoľko desiatok miliárd dolárov.
• Konflikt a nesúlad. Každý člen vnáša do vzájomných vzťahov „to svoje“ – dochádza ku konfliktom. Systém cestovného ruchu vo firme by mal zabraňovať konfliktom a eliminovať konflikty od zákazníkov. Konkurenčný boj je zdrojom konfliktov a tiež dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Konflikty vznikajú aj vo vnútri firmy.
Marketingový systém cestovného ruchu:

Existuje model marketingového systému – okruh činností (uzatvorený):
1. Kde sa nachádzame
2. Kde chceme byť
3. Ako sa tam dostaneme
4. Ako zabezpečíme, že sa tam dostaneme
5. Ako zistíme, že sme sa tam dostali

1. – ide o aktivizáciu súčasného stavu firmy
2. – ujasniť si a vytýčiť ciele
3. – prostriedky, možnosti dosiahnutia cieľa
4. – konkrétne prostriedky dosiahnutia cieľa
5. – identifikačné znaky

ZÁKLADY MARKETINGOVÉHO SYSTÉMU:
• Strategické marketingové plánovanie – cesta, postup dosiahnutia cieľov. Dynamický rozvoj vo firme (neustále zmeny) – potreba dlhodobého plánovania (5-10 rokov). Tvorba možných marketingových plánov, ktoré súvisia s dlhodobými plánmi.
• Marketingová orientácia – má byť orientácia na zákazníka
• Rozdiel marketingových výrobkov a služieb
• Poznanie správania sa zákazníka – iné prístupy k rôznym zákazníkom (Angličan, Američan,…)
Distribučný systém cestovného ruchu:

Aj cestovný ruch má distribučný systém. Otázkou je, ktorý spôsob dodávky služieb bude pre zákazníka najlepší? Neexistuje fyzická distribúcia. Všetky služby cestovného ruchu sa poskytujú zákazníkom priamo alebo nepriamo. Jedinečnosť služieb cestovného ruchu spočíva vo vplyve, ktorý má na zákazníka daná firma.

Distribučný mix v cestovnom ruchu – je kombinácia priamych a nepriamych distribučných ciest, ktoré firmy používajú za účelom, aby vyvolali povedomie o svojej existencii a aby zabezpečili a dodali služby.
PRIAMA DISTRIBÚCIA
Samotná firma v cestovnom ruchu preberá všetku zodpovednosť za propagáciu, za zabezpečovanie a poskytovanie služieb zákazníkom.
NEPRIAMA DISTRIBÚCIA
Časť zodpovednosti za propagáciu, zabezpečuje a poskytuje služby prenesená na jednu alebo viac firiem (teda na sprostredkovateľov).
Sprostredkovatelia:
A) Maloobchodníci v cestovnom ruchu (cest. kancelárie) – činnosť nie je náročná z hľadiska kapitálu, trh sa buduje
B) Veľkoobchod so zájazdmi – poslanie získať možnosti na poskytovanie služieb, zabezpečovanie propagácie pre malé firmy.
C) Touroperátor – realizuje služby cestovnej kancelárie + zabezpečuje aj dopravu + líši sa od veľkoobchodníka.
D) Združenia manažérov cestovného ruchu a cestovných kancelárií – vo svete aj na Slovensku – poslanie je vytvorenie podmienok pre cestovný ruch a nové trendy vývoja.
D) Organizátori zájazdov za odmenu
E) Organizátori konferencií a vedeckoodborných seminárov – zabezpečujú aj bezpečnosť účastníkov konferencií.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥