Marketing cestovného ruchu

Cestovný ruch môžeme definovať ako cestovanie osôb, ktoré sa na prechodný čas vzdialili z miesta bydliska, aby sa inde zdržiavali pre uspokojenie životných a kultúrnych potrieb alebo osobných prianí najrôznejšieho druhu, pričom vystupujú iba ako spotrebitelia hospodárskych a kultúrnych statkov.

Cestovný ruch (hovorí sa o priemysle cestovného ruchu) má hrubý podiel na tvorbe HDP (hlavne aktívny).

Obecné špecifiká pre marketing služieb

Marketing cestovného ruchu – treba poznať, že existuje 6 obecné a súvisiace špecifiká v marketingu cestovného ruchu:
a) nehmotný charakter služieb
b) miestna a časová viazanosť služieb
c) pominuteľnosť služieb
d) zvláštne distribučné cesty = v cestovnom ruchu – celý systém dodávky zákazníka je daný cestovnou kanceláriou a ide tu o distribúciu zákazníka. Samotné poskytovanie služieb – v inej rovine sa pohybuje zákazník a v inej poskytovateľ služieb (kuchyňa – distribútorom je čašník). Firmy služieb majú svoje distribučné cesty
e) podmienenosť nákladov = je daná vnútornými a vonkajšími podmienkami všeobecne. Je daná sezónnosťou – týždenná, podľa ročných období (lôžková
kapacita hotelov)
f) viazanosť služieb na ich poskytovateľov

SÚVISIACE ŠPECIFIKÁ V MARKETINGU SLUŽIEB
a) pomerne úzke vymedzenie marketingových činností
b) nedostatočné oceňovanie marketingových zručností
c) rozdielna organizačná štruktúra
d) nedostatok údajov o výkonnosti konkurencie
e) dopad vládnej regulácie
f) obmedzenia príležitosti pre neziskové firmy

Špecifické zvláštnosti služieb cestovného ruchu

• kratšia expozitúra služieb oproti hmotným výrobkom
• výraznejší vplyv psychiky a emócií pri nákupe služieb
• väčší význam vonkajšej stránky poskytovania služieb
• väčší dôraz kladený na imidž a úroveň
• premenlivejšie distribučné cesty
• väčšia závislosť na komplementárnych firmách (v cest. ruchu poskyt. služieb – ubytovanie je viazané na inú samostatnú firmu napr autopožičovňu)
• je tu kopírovanie služieb – nie je patentová ochrana služieb
• veľký dôraz na propagácii mimo sezóny.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥