Marketingové kanály a e-commerce

Marketingový distribučný kanál sú ľudia a organizácie zainteresované v procese sprístupňovania produktu (na distribúciu) na použitie alebo spotrebu pre konečného zákazníka alebo sprostredkovateľa

Marketingové kanály

 1. priamy distribučný kanál – priamy vzťah medzi výrobcom a spotrebiteľom
 2. nepriamy distribučný kanál – okrem výrobcu a spotrebiteľa sú aj medzičlánky (veľkoobchod, maloobchod)

Základné funkcie marketingového kanála

 • fyzická distribúcia – doprava a skladovanie produktu (tovaru) – primárna funkcia,
 • výskum trhu (informačné toky) – získavanie informácií na strategické plánovanie
 • propagácia odbytu – vypracovanie a rozširovanie informácií o produkte
 • získavanie kontaktov – nadväzovanie vzťahov s potenciálnymi zákazníkmi
 • transformácia – prispôsobenie ponuky potrebám zákazníkov
 • vyjednávanie a sprostredkovanie – dosiahnutie dohody o cene a ostatných podmienkach
 • financovanie (finančné toky) – zaobstaranie, premiestňovanie a využitie finančných prostriedkov spojených s odbytovými aktivitami
 • preberanie rizika – zvládnutie rizika spojeného s odbytovými činnosťami

Účastníci marketingových kanálov

Účastníkmi (tvorcami, majiteľmi, používateľmi) marketingových kanálov sú rozličné organizácie:

 • producenti (fyzický tok, tok vlastníctva, platobný tok, informačný tok, tok podpory predaja)
 • poskytovatelia logistických služieb (fyzický tok – objednávky, skladovanie, expedícia, doprava)
 • banky, sprostredkovatelia, priekupníci (finančný tok, tok vlastníctva)

Ich úlohou je vyjednávať, kupovať a predávať, a celkovo uľahčovať zmenu vlastníctva medzi kupujúcimi a predávajúcimi v procese premiestňovania produktov od výrobcov (zväčša hmotných produktov) do rúk konečných spotrebiteľov. Spoločné úsilie a záujem účastníkov smeruje ku vytvoreniu voľne priebežného a „bezšvíkového“ marketingového kanála

Výber marketingového kanálu

Pri výbere marketingového kanálu sa zohľadňujú prínosy k produktu:

 1. ku kvalite produktu – môže marketingový kanál dodať produkt k úrovni kvality ako si to želá zákazník?
 2. k sortimentu produktu – môže marketingový kanál zákazníkov poskytnúť akýkoľvek zo sortimentu produktov?
 3. k forme produktu – ciele – môže marketingový kanál poskytnúť produkt ku sprostredkovateľovi rovnako ako aj ku koncovému zákazníkovi?

Riadenie distribučného kanála

Riadenie distribučného kanála zahŕňa výber, motiváciu a hodnotenie členov (prvkov) marketingového kanála. Je nevyhnutné, aby výrobca dbal na dôsledky svojho konania voči týmto sprostredkovateľom.

Konflikty v riadení marketingového kanálu

Konflikt – vzniká, ak krok jedného účastníka marketingového kanálu nie je v súlade s dosiahnutím celkového cieľa daného kanálu. Konflikty môžu byť:

 • vertikálny konflikt – medzi úrovňami jedného marketingového kanálu,
 • horizontálne – vnútri jednej úrovne kanálu (napr. medzi dvoma maloobchodníkmi),
 • viackanálové – pri zriadení a prevádzkovaní viacerých marketingových kanálov

Príčiny konfliktov

 • nejasné určenie rolí a práv (boj viacerých dealerov o toho istého zákazníka),
 • nezlučiteľnosť cieľov (cenová verzus marketingová stratégia),
 • rozdiely vnímania (napr. v plánovaní objemov predaja).

Zvládanie konfliktov

 • prijatie nadriadených cieľov záväzných pre všetkých účastníkov kanála,
 • sprostredkovanie dohody prostredníctvom tretej strany

Keďže tieto konflikty môžu do istej miery pôsobiť deštrukčne nielen na kanál samotný, ale aj na výrobcu či konečného prijímateľa, je nutné vytvoriť istú kooperáciu v rámci kanála. Táto kooperácia vychádza zo vzájomnej dohody členov kanála, veľmi častým spôsobom je definovanie „kapitána“, ktorý koordinuje, rozhoduje a prikazuje. Konflikty , ktoré nie je možné riešiť rokovaním jednotlivých členov, je nutné riešiť na vyššej, legislatívnej úrovni.

E-commerce (elektronické obchodovanie)

 • najatraktívnejšia aplikácia web,
 • ponuka alebo sprostredkovanie predaja produktov on-line,
 • internetové technológie zmenili pravidlá trhu

Zákazníci môžu:

 • okamžite porovnať ceny desiatok predajcov (výrobcov),
 • určiť si vlastnú akceptovateľnú cenu za produkt,
 • získať produkt zadarmo

Predávajúci môžu

 • znižovať náklady na distribúciu,
 • sledovať chovanie zákazníkov a ponúkať jednotlivým zákazníkom produkty šité na mieru,
 • poskytnúť určitým zákazníkom prístup ku zvláštnym cenám.

Potenciálne bariéry rozširovania služieb e-commerce:

 • ťažkosti s platbou,
 • mikroplatby,
 • serióznosť dodávateľov,
 • žiadosť o poskytnutie údajov o kupujúcom,
 • úroveň prezentácie produktu,
 • dôveryhodnosť a priateľskosť web stránok

Oblasti elektronického obchodu

Elektronický obchod vypĺňa veľa oblastí ku ktorým patria:
Zmeny štýlu práce sú to napríklad virtuálne tímy, ktorých výhodou je, že ľudia komunikujú cez elektronické komunikačné systémy. Prostredníctvom elektronického obchodu sa zvyšuje efektivita spojenia štátnych inštitúcií s občanmi a podnikmi, taktiež nastáva zvýšenie konkurencie a splývanie viacerých odvetví ako napríklad telekomunikácie, energetika, médiá a obchod. Nastávajú zmeny foriem komunikácie medzi obchodnými partnermi, ale najväčšie zmeny sú zaznamenané vo formách predaja výrobkov a služieb (výber najvhodnejšieho dodávateľa, okamžitá reakcia na potreby zákazníka…)

Výhody a nevýhody nakupovania cez Internet

Žijeme v dobe, kde každá vec má svoje klady a zápory a preto je dôležité porovnávať. Porovnávaním sa dozvieme charakteristické črty, odlišnosti daných vecí a podľa toho sa rozhodneme. Každá vec je charakteristická niečím iným a tak aj elektronický obchod má svoje pre a proti alebo klady a zápory.

Výhody

Výhody pre poskytovateľa služby:

 • priamy prístup k miliónom potencionálnych zákazníkov po celom svete (lepšia zastihnuteľnosť existujúcich cieľových skupín),
 • redukcia režijných nákladov a nákladov na marketingové aktivity,
 • minimálne kapitálové investície,
 • využitie Internetu má tieto výhody,
 • široké spektrum dostupných informácií,
 • možnosť osloviť globálny trh,
 • ľahká aktualizácia informácií,
 • možnosť monitorovania aktivít,
 • zaistenie nepretržitej odozvy na objednávky zákazníkov,
 • vytvorenie si vzťahu so zákazníkom. (Zákazníkovi, ktorý opakovane využíva viacero služieb jedného poskytovateľa, je možné ponúknuť výhody a doplnkové služby. Veľké množstvo firiem ponúkajúcich svoje služby po Internete sú veľmi závislé práve na množstve klientov využívajúcich ich služby.)

Výhody pre zákazníkov:

 • najväčšou výhodou pre potencionálneho zákazníka je možnosť nakupovať priamo cez počítač, s ktorým pracuje v domácnosti. Zákazník si môže v pokoji tovar vybrať a prostredníctvom banky cez účet zaplatiť. Tovar si môže triediť podľa množstva kategórií, preto má zjednodušenú úlohu pri rozhodovaní medzi niekoľkými výrobkami naraz.
 • výhodný je aj bezhotovostný platobný styk, kde je dôležitá dôvera zákazníka voči virtuálnemu obchodu,
 • nakupovanie na Internete nie je časovo obmedzené,
 • rýchlosť – elektronické zásielky sú doručené do niekoľkých hodín,
 • tovar je možné dôkladne prezerať a porovnávať s konkurenciou.

Nevýhody

Nevýhody pre poskytovateľa služby:

 • nie všetky produkty sa predávajú rovnako. Elektronický obchod je viac úspešný s predajom nízkodotykového tovaru ako sú počítače, CD, knihy, ktoré zákazníci nepotrebujú vidieť a dotknúť sa ich oproti vysokodotykovému tovaru ako je oblečenie,
 • vybavenosť Slovákov informačnými technológiami (Prístup na internet doma uvádza 35 % domácností.)

Nevýhody pre zákazníkov:

 • zákazník tovar fyzicky nevidí pred nákupom, ale až po nákupe. Preto prípadná reklamácia výrobku je zdĺhavejšia. Avšak závisí od predajcu, ako vie zabezpečiť nápravu,
 • nedodržanie dodacej lehoty. Niektorí predajcovia nevedia dostatočne rýchlo aktualizovať dostupnosť jednotlivých druhov tovaru. Niekedy sa stane, že nám tovar vôbec nedôjde. Preto je dobré sa bližšie informovať o stave objednávky,
 • u niektorých produktov nie sú dostatočne uvedené podrobné informácie o produkte. Vtedy je lepšie si vyhľadať na Internete podrobnejšie informácie,
 • predaj nelegálneho Softwaru. Vtedy je dôležité, aby sme vedeli, či cena Softwaru nie je podhodnotená, príliš nízka. V niektorých prípadoch zákazníci pri objednaní a zaplatení tovaru neobdržali žiadny produkt, v iných obdržali závadný produkt. Proti tomuto obchodovaniu vyvinuli tvorcovia Software novú technológiu na monitorovanie, ktorá je schopná vyhľadávať stránky na Internete nonstop a identifikovať tvorcov nelegálnych obchodov.

Budúce prínosy e-commerce

Očakávané prínosy e-commerce do budúcnosti sú:

 • zrýchlenie obchodného cyklu (príjem objednávky, kalkulácia, príprava, koordinácia,
 • výroby, reorganizácia linky, operácie predaja, spracovanie faktúr, inkaso),
 • vytvorenie pevných väzieb s obchodnými partnermi (ochrana pred konkurenciou),
 • predpoklady pre uplatnenie moderných metód dodávky a logistiky,
 • urýchlenie platobného styku,
 • lepšie možnosti sledovania cash flow,
 • zníženie zásob materiálu aj tovaru,
 • zníženie objemu rozpracovanej výroby,
 • zvýšenie kvality tovaru a služieb,
 • zvýšenie kvality práce s pracovnými zdrojmi.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥