Ciele projektu

Ciele

Cieľ je sériou konkrétnych výstupov, ktoré spolu v konečnom dôsledku plnia zámer projektu. Každý projekt musí mať zadefinovaný jeden hlavný, globálny cieľ a niekoľko merateľných podcieľov, ktoré ho podporujú. Cieľ projektu formuluje globálny účel, ku ktorému smerujú všetky podciele, aktivity a úlohy projektu. Formulácia cieľa by mala obsahovať iba slová s jednoznačnou interpretáciou, má byť stručná, jednoduchá, zrozumiteľná a orientovaná na akciu.

Definovanie cieľa a technika SMART

Jednou z pomôcok pre dobré definovanie cieľa je technika SMART. Charakterizuje ciele ako špecifické, merateľné, akceptovateľné, realistické a časovo ohraničené. Niektorí autori ešte pridávajú integrované do organizačnej stratégie. Ciele musia v sebe obsahovať jasné kritéria, podľa ktorých spoznáme, či sa ich organizácii podarilo naplniť alebo nie.

Strategické smerovanie organizácie

„Organizácie si definujú svoje poslanie, vízie, ciele, predmet činnosti, majú svoje smerovanie, prípadne uznávajú určité hodnoty. Obsah týchto pojmov, medzi ktorými existuje určitá hierarchia, určuje strategické smerovanie danej organizácie.[1]“ Dôležité pre manažéra projektu je, že stanovuje smerovanie projektu alebo sa len podieľa na tomto smerovaní. Takéto smerovanie projektu môže byť charakterizované na rôznych úrovniach strategických, ako aj taktických. Finálnou podmienkou úspechu projektu je, aby ciele projektu boli zhodné so strategickými cieľmi organizácie. V prípade, že by došlo k zmene strategického smerovania organizácie, musia sa prehodnotiť všetky aktuálne vykonávané projekty v organizácii. Na druhej strane však zmena stratégie organizácie v konečnom dôsledku iniciuje nové projekty.

Globálny cieľ a podciele

Projekt musí mať jeden hlavný, globálny cieľ a niekoľko merateľných podcieľov, ktoré ho podporujú. Cieľ projektu formuluje globálny účel, ku ktorému smerujú všetky podciele, aktivity a úlohy projektu. Formulácia cieľa by mala obsahovať iba slová s jednoznačnou interpretáciou, má byť stručná, jednoduchá, zrozumiteľná a orientovaná na akciu.
V rámci zostavenia čiastkových cieľov treba definovať výsledný produkt projektu, rozsah projektu a jeho aktivít, časové a finančné obmedzenia a stratégiu na dosiahnutie cieľa. Stratégia by mala zahŕňať stanovenie metód a postupov, ktoré budú použité pri realizácii projektu, definovanie noriem a štandardov a vzťah k ostatným organizačným jednotkám v rámci organizácie.

Projekt

Projekt je definovaný predovšetkým časom (projekty musia mať teda začiatok a koniec) a cieľmi, čo sa má prostredníctvom projektu dosiahnuť alebo urobiť v konkrétnom časovom rámci. Definovanie cieľov je dôležité najmä z hľadiska reálnosti a splniteľnosti projektu. Po prečítaní cieľov projektu by mal mať manažér úplne jasnú predstavu o tom, čo konkrétne sa urobí a aký projekt sa chystá organizácia vytvoriť.

Cieľ projektu

„Cieľom projektu je poskytnúť všetkým zainteresovaným stranám pridanú hodnotu[2]“. Stratégia projektu predstavuje pohľad z vyššej úrovne na to, akým spôsobom dosiahneme zámer projektu. Cieľom projektu je vytvoriť vopred odsúhlasené koncové výsledky, či už výstupy v požadovanom časovom rámci, v rámci daného rozpočtu a rámci akceptovateľných parametrov rizika. Špecifický a merateľný ciel projektu je tvorený súborom cieľových podmienok a parametrov, ktoré manažéri projektu, programu alebo portfólia musia dosiahnuť preto, aby poskytli zainteresovaným stranám očakávané prínosy.
Na začiatku projektu je veľmi dôležité posúdiť a vyhodnotiť ciele projektu realisticky, či je adekvátne do daného projektu sa vôbec zapájať a či je možné doviesť projekt prostredníctvom dopredu stanovených cieľov do úspešného konca.

Záver

Cieľ je sériou konkrétnych výstupov, ktoré spolu v konečnom dôsledku plnia zámer projektu. Nedá sa však povedať, že projekt má len jeden cieľ. Má ich viacero, ktoré sú viac alebo menej dôležité pre naplnenie projektu. Jeden cieľ rieši časť celkového zámeru tým, že projekt obsahuje viacero cieľov, môže byť dopracovaný do detailov a tým prinesie pre organizáciu viac významných a potrebných výsledkov. Cieľ projektu je konečný výsledok alebo produkt a nie proces. Samotný cieľ popisuje, aký bude konečný stav po ukončení projektu. Poskytuje podrobnejší obraz toho, čo bude dosiahnuté v rámci konkrétneho časového rámca. Za predpokladu, že organizácia cieľ projektu naplní, môže byť projekt ukončený.
[1] Sabol, T. – Macej, P. 2001. Manažment projektov. Košice : TUKE. 2001. 171 s. ISBN 80-225-1776-3. s. 74.
[2] Doležal, J., Máchal, P. Lacko, B. a kol. 2009. Projekoví managenent podla IPMA. Praha : Grada Publishing. 2009. 512 s. ISBN 978-80-247-2848-3. s. 49.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥