Marketingové distribučné cesty

Marketingové distribučné cesty slúžia podniku na:

 • získanie určitých výhod
 • krytie nedostatku finančných zdrojov
 • zvýšenie efektívnosti hromadnej distribúcie
 • rozvoj distribučnej siete
 • získanie skúseností, vedomostí
 • zvýšenie dostupnosti tovaru pre cieľové trhy
 • transformáciu dodávok k zákazníkovi

Postup tvorby distribučných či marketingových ciest zahŕňa tieto krotky:

 1. stanovenie požadovanej úrovne zásobovania
 2. stanovenie cieľov a obmedzení marketingovej cesty
 3. identifikácia hlavných alternatív distribúcie
 4. hodnotenie hlavných alternatív distribučných ciest

Dynamika marketingových ciest

Rozoznávame tri typy marketingových systémov:

 • vertikálne marketingové systémy
 • horizontálne marketingové systémy
 • viacdimenzionálne marketingové systémy

Vertikálne marketingové systémy predstavujú taký systém, pri ktorom sa klasická marketingová cesta skladá z nezávislého výrobcu, veľkoobchodu a maloobchodu. Poznáme 3 základné typy vertikálnych marketingových systémov:

 • uzavreté vertikálne marketingové systémy
 • administratívne vertikálne marketingové systémy
 • zmluvné vertikálne marketingové systémy – tie môžeme rozdeliť na tri typy:
  1. dobrovoľné skupiny sponzorované veľkoobchodom
  2. družstvá maloobchodníkov
  3. organizácie podnikajúce na báze franšízy (koncesné organizácie)

Hhorizontálne marketingové systémy predstavujú spojenie dvoch a viac podnikov.

Viacdimenzionálne marketingové systémy sú také, pri ktorých firma využíva viac distribučných ciest pre 1 segment.

Distribučné stratégie

Pozrite si definíciu 3 druhov distribučných stratégií

Intenzívna distribúcia – znamená, že tovary sa predávajú v čo najväčšom počte obchodných jednotiek, aby boli spotrebiteľom k dispozícií v každom čase a na každom mieste. Týmto spôsobom sa realizujú tovary dennej spotreby, lacné tovary, tovary nakupované v malom množstve a bez dlhého porovnávania s konkurenčnými produktmi (základné potraviny, noviny, cigarety). Dobre sa uplatňujú aj tovary tzv. núdzového charakteru (napr. základné lieky, hygienické potreby, zápalky, žiarovky atď.).

Exkluzívna (výhradná) distribúcia – znamená zámerné ohraničenie počtu sprostredkovateľov výrobcom. Exkluzívny odbyt zhodnocuje imidž produktu a umožňuje aj vyššie ziskové prirážky. Uplatňuje sa pri exkluzívnych, značkových, výnimočných, drahých produktoch (luxusné autá, módne modelové dámske šaty, kožuchy, šperky a pod.) Extrémnou formou tejto stratégie je exkluzívny odbyt pre určitý počet obchodníkov, ktorí majú výhradne právo predaja výrobkov firmy na určitom území.

Selektívna distribúcia – znamená zapojenie viac ako jedného, ale nie všetkých spotredkovateľov odbytu, ktorí sú ochotní predávať produkty firmy. Výrobca selektuje sprostredkovateľov, ktorí vyvinú nadpriemerné predajné úsilie a umožnia vybudovať dlhodobé spojenie medzi výrobcom a predajcom. Táto distribúcia umožňuje výrobcom dosiahnuť vyhovujúce pokrytie trhu a poskytuje viac kontroly s menšími nákladmi ako intenzívna distribúcia. Túto distribučnú stratégiu uplatňujú väčšie, bohatšie firmy, ktoré nepotrebujú intenzívnu distribučnú sieť. Spotrebitelia očakávajú odbornú pomoc obchodného personálu pri nákupe a určitú úroveň služieb (záruky, úvery a pod.)

Hlavné alternatívy distribúcie

Typy sprostredkovateľov pri priemyselnom tovare:

 • predajné sily firmy
 • agentúry výrobcu
 • priemyselní distribútori

Typy sprostredkovateľov pri spotrebnom tovare:

 • trh so základným vybavením
 • trh maloobchodníkov
 • malopredajcovia
 • zásielkový predaj

Pozrite si počet potrebných sprostredkovateľov a nároky na jednotlivých účastníkov distribučnej cesty a mieru ich zodpovednosti na  stránke Distribučné cesty – alternatívy.

Hodnotenie hlavných alternatív distribučných ciest je možné z pohľadu:

 • z ekonomického hľadiska
 • z hľadiska kontroly
 • z hľadiska prispôsobivosti

Riadenie distribučných ciest:

 • výber členov distribučných ciest
 • motivácia členov distribučných ciest
 • hodnotenie členov distribučných ciest
 • modifikovanie štruktúry distribučných ciest

Požadovaná úroveň zásobovania v distribučných cestách:

 • veľkosť balenia alebo zásielky
 • čakacia doba
 • priestorová dostupnosť
 • rozmanitosť výrobkov
 • pomocné služby

Konflikty v distribučných cestách

Typy konfliktov v distribučných cestách:

 • konflikt vertikálnej distribučnej cesty
 • konflikt horizontálnej distribučnej cesty
 • konflikt viacdimenzionálnych distribučných ciest

Príčiny konfliktov distribučných ciest:

 • nekompatibilita (nezlučiteľnosť) cieľov
 • odlišné vnímanie situácie
 • sprostredkovatelia sú príliš závislí na výrobcovi

Spôsoby riešenia konfliktov v distribučných cestách nájdete na stránke Spolupráca, konflikty a konkurencia v marketingových cestách.

Úlohy firiem v distribučných cestách

Role firiem, ktoré sa nachádzajú v distribučných cestách sú:

 • zasvätenci – majú prístup k preferovaným zdrojom a vzbudzujú rešpekt
 • zápasníci – firmy, ktoré sa chcú stať zasvätencami
 • komplementári – nie sú súčasťou dominantnej distribučnej cesty
 • prechádzajúci – stoja mimo dominantnej distribučnej cesty a nerozpráva sa o členstve v nej
 • vnútorní inovátori – skutoční rozbíjači dominantných distribučných ciest, vymýšľajú nové systémy

Marketingoví sprostredkovatelia stoja medzi výrobcom a konečným spotrebiteľom. Zabezpečujú nasledujúce funkcie dôležité pre plynulý tok tovarov.

Ciele a obmedzenia distribučných ciest

Distribučné cesty majú určité ciele a obmedzenia. Stanovenie cieľov a obmedzení marketingovej cesty:

 • vlastnosti výrobku
 • vlastnosti sprostredkovateľov
 • vlastnosti konkurencie
 • vlastnosti firmy
 • vlastnosti prostredia

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥