Marketing ako tvorca a poskytovateľ hodnoty

Pri rozširovaní podnikateľských aktivít a zvyšovaní výkonnosti firiem môže marketing zohrať dôležitú úlohu. Podniky sa nesmú sústrediť iba na náklady. Potrebujú rast, pokiaľ chcú ostať konkurencieschopné. Treba si však dávať pozor, aby sa cieľom nestal iba rast ako taký. Cieľom podniku musí byť ziskový rast. Za toto nesie hlavnú zodpovednosť marketing. Mrkt musí identifikovať, vyhodnocovať a vyberať trhové príležitosti a predkladať stratégie pre dosiahnutie podstatného podielu na trhu.

Na dosiahnutie tohto cieľa sa však treba vyvarovať dvom mylným názorom na mrkt:
1) marketing ako predaj – predaj je súčasťou mrkt, ale mrkt zahŕňa oveľa viac, začína dlho predtým, ako má podnik produkt, ktorý by mohol predávať. A zároveň mrkt pokračuje po celú dobu životnosti produktu.
2) Marketing je podnikový útvar – progresívne podniky sa snažia dosiahnuť, aby všetky ich útvary boli orientované na zákazníka.

Ako podnikové útvary berú ohľad na zákazníka:
Výskum a vývoj
– stretnutia so zákazníkmi, aké majú problémy, reakcie a návrhy, benchmarking konkurenčných produktov, zapojenie marketérov, výroby a ďalších útvarov do projektu, nepretržité zdokonaľovanie produktu na základe trhových ohlasov

Nákup
– hľadajú najlepších dodávateľov, radšej menej dodávateľov, ale spoľahlivých, nenakupujú za nižšiu cenu na úkor kvality

Výroba
– pozývajú zákazníkov, aby si pozreli výrobu, navštevujú zák., aby zistili, ako využívajú produkty, individuálne prispôsobujú produkty podľa priania zákazníka, zlepšujú kvalitu produktu

Marketing
– študujú potreby a priania zák., každý cieľ. segment získavajú najlepšou ponukou, zhromažďujú a vyhodnocujú nápady na nové produkty, rozdeľujú prostriedky na mrkt kampane úmerne DD ziskovému potenciálu cieľových segmentov, vedú všetkých zamestnancov k tomu, aby mysleli marketingovo

Predaj
– disponujú špecializovanými znalosťami o zákazníkovi, dávajú len sľuby, kt. môžu dodržať, spätnú väzbu o potrebách a názoroch zák.

Logistika
– vysoký štandard dodacích lehôt, odpovedajú na ot., vybavujú reklamácie

Účtovníctvo
– pravidelné výkazy ziskovosti podľa produktov, trh.segmentov, geogar.oblastí, distrib.ciest a jednotl.zák, faktúry individuálne uspôsobené zák.

Financie
– chápu a podporujú mrkt výdaje, prispôsobujú platobné podmienky požiadavkám zák.

Public relations
– rozširujú priaznivé info o podniku a obmedzujú škody spôsobené nepriaznivými info, verejný advokat

Ostatní zamestnanci v kontakte so zákazníkmi
– kompetentní, zdvorilí, optimistickí, dôveryhodní, spoľahliví

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥