E-learning – elektronické vzdelávanie

E-learning je technológia, ktorá využíva počítače a im blízke zariadenia k sprostredkovaniu výučbových a tréningových materiálov (v užšom zmysle) a k podpore procesu vzdelávania (v širším zmysle).
Úroveň využitia počítačov pritom závisí na aktuálnych možnostiach techniky a samozrejme aj na dostupnosti tejto techniky pre potenciálnych užívateľov.

Varianty dištančného vzdelávania

Synchrónny systém dištančného vzdelávania

 • Ide o didaktické hodiny v reálnom čase.
 • Účastníci výchovno–vzdelávacieho procesu sa môžu kedykoľvek v ľubovoľnej chvíli pridať k vyučovacej hodine.

Asynchrónny systém dištančného vzdelávania

 • Jedná sa o podobný systém vzdelávania, aký v minulosti využívali tzv. korešpondenčné školy, ktoré odosielali audiokazety, videokazety a učebné texty klasickou poštou.

Definície E-learningu

 1. E-learning elektronické vzdelávanie, ktoré využíva počítačovú sieť na realizáciu, interakciu alebo podporu výučby.
 2. Pojmom e-vzdelávanie sa označuje systém, ktorý využíva na poskytovanie obsahu, riešenie úloh, komunikáciu, administráciu a riadenie vzdelávania elektronické metódy spracovania, prenosu a uskladňovania informácií.
 3. E-learning je akýkoľvek vzdelávací proces, v ktorom sú používané informačno-komunikačné technológie pracujúce s dátami v elektronickej podobe.

Druhy E-learningu

CBT – (Computer Based Training)

 • je offline forma e-learningu, je možné ho nazvať aj ako podpora vzdelávacieho procesu prostredníctvom počítača.
 • Učebné pomôcky a materiály sa tu vyskytujú na magnetických alebo optických nosičoch.
 • Táto metóda je vhodná pri konkrétnych cvičeniach, poprípade pri overovaní si vedomostí.

WBT – (Web Based Training)

 • je to on-line forma e-learningu.
 • Vzdelávanie prebieha pomocou internetu, služby WWW.
 • Na internete sú dostupné učebné materiály, ktoré si má študent osvojiť.
 • Prístupné sú aj hypertextové odkazy, ktoré majú za úlohu doplniť informácie o zadanej úlohe.

LMS – (Learning Management System)

 • je to systém výučby s využitím webových technológií.
 • Ide o tvorbu kurzov, ich spracovanie a využitie v elektronickom prostredí.
 • Študijný materiál je študentom prístupný cez internet.

Blended learning

 • ide tu o zmiešané, prepojené vyučovanie, niekedy nazývané aj ako hybridné vyučovanie.
 • Prepája sa tu prezenčná forma výučby s e-learningom.
 • Ide o integráciu elektronických zdrojov s cieľom zvýšiť potenciál informačno-komunikačných technológií, čo sa realizuje spolu s osvedčenými metódami vyučovania.

Fázy implementácie E-learningu

Odovzdanie statického obsahu

 • zriadenie servera, na ktorom sú k dispozícii elektronické vzdelávacie materiály, spravidla v podobe HTML dokumentov, doplnených o ďalšie zdroje.

Manažment vzdelávacích objektov

 • statický obsah je doplnený o mechanizmy vedomostného manažmentu, ktoré dovolia zdroje lepšie obsluhovať, triediť, prehľadávať a hlavne ich prepojiť do tzv. bázy digitálnych vzdelávacích objektov

Orientácia na vzdelávacie procesy

 • do e-learningového systému začlenené dynamické prvky, vďaka ktorým môže byť proces vzdelávania rozložený na kroky a pod úlohy.

Orientácia na potreby užívateľa

 • systém na tejto úrovni umožňuje rozpoznávať potreby, preferencie a učebné štýly jednotlivých študentov a pre každého jedinca je možné navrhnúť optimálny postup štúdia

Integrácia vzdelávania

 • úplné začlenenie e-learningu medzi ďalšie procesy v systéme vzdelávania.

Výhody E-learningových systémov v prostredí podniku

Znižovanie nákladov a zvyšovanie efektívnosti vzdelávania

 • Jedným z najostrejšie sledovaných parametrov a zároveň aj argumentov, prečo sa pre daný systém rozhodnúť je jeho ekonomický prínos.

Rýchlosť distribúcie vzdelávacích materiálov

 • Školiaca látka je spracovaná na jednom mieste a ako ucelená jednotka vstupuje do systému, kde je jednoduchým spôsobom priradená odberateľom, ktorí on-line získajú prístup k svojim študijným materiálom.
 • Študovať môže každý, kto chce.

Adaptívnosť e-learningu

 • Adaptívnosť spočíva v prispôsobovaní sa e-learningu potrebám spoločnosti.

Ľahko riaditeľný systém vzdelávania

 • E-learningové systémy sú budované hierarchicky, takže sú ľahko prispôsobiteľné firemnej štruktúre a hierarchiám.

Integrácia e-learningu do podnikových informačných systémov

 • Príkladom je integrácia napr. do HRM (Human Resource Management – riadenie ľudských zrojov), ERP, CRM – Customers Relationship Management – riadenie vzťahu so zákazníkom, a pod.

Objektívne hodnotenie

 • Spočíva v nutnosti jednoznačne identifikovať prínos vzdelávacieho kurzu, pre firmu, edukanta, ale i celú spoločnosť.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥