CDCP inovuje informačný systém na poskytovanie služieb k listinným akciám na meno

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. („CDCP“), pristúpil k modernizácii svojho informačného systému, ktorý je určený na poskytovanie služieb súvisiacich s vedením zoznamov akcionárov pri listinných akciách na meno.
„Modernizáciou prešiel softvér, prostredníctvom ktorého vediemezoznamy akcionárov listinných akcií na meno,“ informuje JUDr. Michal Ninis, vedúci odboru Obchodných služieb CDCP a dodáva: „Vzhľadom na to, že vývoj IT technológií rýchlo postupuje, bolo už potrebné aj tento softvér prispôsobiť štandardom súčasnej doby. Modernejšia verzia softvéru obsahuje oproti pôvodnej verzii niekoľko nových funkcií, ktoré by pracovníkom CDCP mali urýchliť prácu.“

Prínosy pre klientov CDCP

Prínosom pre klientov CDCP bude najmä nový vzhľad výstupov, ktoré budú mať inú grafiku a štruktúru, vďaka čomu by mali byť prehľadnejšie a zrozumiteľnejšie. Po obsahovej stránke sa na týchto nových výstupoch nič nemení. Nemení sa ani samotný postuppri poskytovaní služieb týkajúcich sa vedenia zoznamu akcionárov listinných akcií na meno a s tým súvisiace požiadavky na vstupné údaje či na klientmi predkladané doklady.

Aplikácia eLCP Xml

Súčasťou zmeny v informačnom systéme je aj nová aplikácia, prostredníctvom ktorej môžu emitenti vytvoriť súborový vstup ako podklad na registráciu zoznamu akcionárov alebo súborový vstup pre realizáciu zmeny v osobe akcionára v zozname akcionárov listinných akcií na meno v digitálnej podobe. Tento súborový vstup následne predkladajú CDCP prostredníctvom technických nosičov, napríklad na USB kľúči.
Aplikácia eLCP Xml je spolu s príručkou dostupná v menu „Emitenti“ v zamknutej časti „Softvér a dokumentácia pre emitenta“. Prihlasovacie údaje si môže emitent listinných akcií na meno, ktorý má záujem predkladať súborové vstupy prostredníctvom technických nosičov, vyžiadať na e-mailovej adrese: registracia@cdcp.sk.
„Nová aplikácia našim klientom zjednoduší postup pri vytváraní súborových vstupov v elektronickej podobe, nakoľko doteraz ich mohli vytvárať iba na základe štruktúry vety, ktorú sme im posielali e-mailom,“ vysvetľuje Ing. Iveta Macková, vedúca odboru Emisií CDCP. „Veríme, že novú aplikáciu budú využívať aj tí klienti, ktorí doteraz dávali prednosť predkladaniu súborových vstupov so zoznamom akcionárov v papierovej podobe,čo prispeje aj k zníženiu ekologickej záťaže. Týmto sa zvýši efektivita práce našich zamestnancov, nakoľko už nebudú musieť prepisovať údaje z papiera do systému. Podklady na výkon služby sa budú archivovať taktiež elektronicky, čo je v súlade s aktuálnym trendom digitalizácie.“ uzatvára Iveta Macková.

Prechod na novú štruktúru

CDCP v plnej miere prechádza na nový informačný systém od 31.10.2016. Po tomto dni sa už budú spracovávať iba súborové vstupy predložené v novej štruktúre.

Kontakt

Ing. Dagmar Kopuncová
obchodná riaditeľka
CDCP SR, a.s.
tel. : 02/ 59 395 125
e-mail: dagmar.kopuncova@cdcp.sk

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥