On-line direct marketing

On-line direct marketing je jedným z nástrojov internetového marketingu. Medzi nástroje on-line direct marketingu patria:

 • Vyžiadaný e-mailing a hromadný e-mailing
 • E-mail
 • Newsletter
 • Virálny marketing
 • Word of mouth
 • Instant messaging
 • SMS – mobile marketing
 • Buzz marketing
 • Generovanie mediálneho ohlasu
 • Co-branding
 • Spolutvorstvo

Hromadné e-maily

Hromadné e-maily značené aj ako opt-in e-maily sú online marketingovým nástrojom slúžiacim pre oslovenie, informovanie zákazníka využitím rozosielania e-mailov. Špecifikom je, že zákazník o informácie žiadal sám a dobrovoľne uviedol e-mailovú adresu (najčastejšie pri vyplňovaní online formulárov), na ktorej je v budúcnosti kontaktovaný. V prípade opt-in emailov sa v e-mailoch odporúča a zákazníkmi aj očakáva poskytovanie možnosti ako jednoducho túto službu zrušiť.

Hromadné e-mail nie spam. Kým spam sa chápe ako zasielanie nežiadaných e-mailov na viaceré adresy, často bez možnosti zakázať ich ďalšie zasielanie, v prípade hromadných e-mailov sa jedná o službu, o ktorú má zákazník záujem.

Zasielanie opt-in e-mailov je obzvlášť silný nástroj v kombinácii s behaviorálnym plánovaním.

Reklamy v e-mailoch 3. strany

V prípade, že má inzerent záujem o reklamu v opt-in emailoch, ale nie je vlastníkom e-mail zoznamu, môže využiť reklamu v e-mailoch 3. strany. Pri tomto marketingovom riešení sa inzerentom požadovaná reklama za poplatok vloží
do e-mailov zvolenej spoločnosti, s ktorou inzerent uzavrel dohodu o reklame. Pri takejto dohode inzerent platí za spojenie svojej značky so značkou 3. strany.

Virálny marketing

Virálny marketing značí marketingový postup zakladajúci sa na existujúcich sociálnych sieťach a ich využití pri zvyšovaní popularity a uvedomenia o značke, plnení ďalších marketingových cieľov pomocou využitia reprodukujúceho sa virálneho procesu a samošírenia podobného šírenia napríklad vírusov. Najrozšírenejšie formy virálneho marketingu sú využitie Internetu alebo šírenie z úst do úst. Cieľom inzerenta pri vytvorení úspešného virálneho marketingu je identifikovanie kľúčového segmentu s vysokým potenciálom v sociálnej sieti a vytvorenie virálnej správy, ktorá tento segment dokáže osloviť a má vysokú pravdepodobnosť preposlania ďalšieho šírenia.

Ústne šírenie – WOM

Tradičná a najčastejšie využívaná forma buzz marketingu je šírenie informácie z „úst do úst“ – WOM – word of mouth. Pod tento druh buzz marketingu sa radia všetky postupy, ktoré sú založené na priamom šírení medzi užívateľmi bez doplnkových prostriedkov (napr. predvytvorené e-maily k preposielaniu).

Ústne šírenie je jedna z najefektívnejších foriem buzz marketingu, informácie sa šíria rýchlo a nový jedinec ju dostáva najčastejšie od osoby známej čo zvyšuje dôveryhodnosť informácie.

Buzz marketing

Buzz marketing je technika virálneho marketingu, pri ktorom sa pri každom stretnutí so zákazníkom generuje atmosféra a zdanie jedinečnosti a spontánnosti. Cieľom je poskytnutie informácie zo začiatku len menšej skupine kľúčových jedincov, u ktorých sa predpokladá, že túto informáciu s jej kladným hodnotením budú šíriť ďalej vo svojom okolí tvoriac tak spontánne vznikajúcu virálnu stratégiu šírenia z „úst do úst“, kde sa predpokladá spojenie pozitívnych asociácií zákazníkov s priebehom získavania informácie. Zákazník sa zdanlivo stáva členom uzavretej skupiny jedincov, ktorí novou informáciou už disponujú a budú túto informáciu šíriť ďalej.

V oblasti online marketingu sú rodiskom buzz marketingu rôzne online sociálne siete, komunikačné portály, blogy vhodne zvolené, aby mali o danú oblasť záujem, a teda sa mohlo cieľové publikom inzerovaným produktom či službou dostatočne zaujať a zabezpečilo ďalšie šírenie informácií.

Generovanie mediálneho ohlasu

Generovanie mediálneho ohlasu je jedným z cieľov virálneho marketingu a znamená prenesenie šírenia virálnej marketingovej kampane do médií. Dosiahnutie mediálneho ohlasu napomáha ďalšiemu rýchlejšiemu šíreniu sa reklamnej správy vo väčšom kruhu užívateľov.

On-line co-branding

Co-branding môžeme chápať ako dohodu medzi dvoma alebo viacerými spoločnosťami, kde dôjde k dohode o spoločnom reprezentovaní obsahu a o spoločnej propagácii využitím emblémov a značiek (loga) alebo bannerovej reklamy. Cieľový predpoklad je, že spoločne reprezentované značky sa budú javiť silnejšie než reprezentované samostatne.

Spolutvorstvo

Spolutvorstvo (Co-branding) vo využití v e-mail korešpondencii zodpovedá praktikám cobrandigu, s úpravou, že sa tieto postupy spájanie značiek aplikujú pri tvorbe obsahu opt-in e-mail korešpondencie.

Základné členenie nástrojov internetového marketingu

 • On-line direct marketing
 • On-line podpora predaja
 • On-line public relations
 • On-line reklama
 • Vlastné webové stránky

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥