Nová filozofia, koncepcia a techniky marketingu

Zákazníci očakávajú vyššiu kvalitu výrobkov s individuálnymi úpravami podľa špecifických prianí. Menej vnímajú odlišnosť alternatívnych produktov a vernosť značkám klesá. Majú možnosť získať veľké množstvo informácií, ktoré spôsobuje nárast ich požiadaviek. Rastie takisto citlivosť na ceny a požiadavky na spotrebiteľskú hodnotu produktov a služieb. Rastie aj dopyt po tzv. zážitkových produktoch (adrenalínové športy).
Trendom budúcnosti je byť na trhu pred vznikom potreby, pred dopytom po produkte, tlačiť tento dopyt a cielene formovať spotrebiteľské vedomie. To predpokladá, že firmy a zákazníci spolu rozvíjajú potreby a dopyt. Zachytiť náznaky umožňujú v súčasnosti novo sa formujúce sociálne skupiny, tzv. scény. Scéna v porovnaní s cieľovou skupinou predstavuje prechod od pasívnych k aktívnych cieľovým skupinám. Cieľová skupina je k nákupnému rozhodnutiu motivovaná. Scény si interpretujú produkt podľa seba a podnik ich v tom podporuje – vzájomne kooperujú. Namiesto motivácie nastupuje zámerné prispôsobovanie na určitý účel. Podľa Kotlera existuje:
– pohyb od materiálnej kvality k nemateriálnej – informačnej
– viac ľudí sa prejavuje ako individualita, narastá diferenciácia túžob ľudí
– plynulosť času spôsobuje, že sa strácajú: vzory správania a zdržanlivosť v túžbach a želaniach. Zmenšuje sa skupina tradicionalistov verných určitým zvyklostiam.

Na základe toho možno povedať, že marketingová filozofia a myslenie sa budú uberať týmito smermi:
– smer od reakcií a nasledovania k spolutvorbe nových trendov
– smer od masových marketingových stratégií k diferencovanej komunikácii
– smer od strnulých koncepcií k just in time marketingu – Kotler mu pripisuje vysokú dôležitosť najmä preto, že faktor času sa stáva dôležitejším: skracovanie reakčných cyklov. Ironicky ho nazýva turbomarketing.

Firmy v súčasnosti realizujú sofistikovaný výskum a uskutočňujú množstvo zmien, príkladom toho sú nasledujúce trendy:
– reengineering
– outsourcing
– virtuálne podniky
– e-commerce
– benchmarking
– aliancie a partnerstvá
– trhová orientácia
– Mysli globálne, konaj lokálne
– decentralizácia.

Obchodníci prinášajú novú filozofiu, koncepciu a techniky:
– vzťahový marketing
– celoživotná hodnota zákazníka
– zvyšovanie podielu u zákazníkov
– cielený marketing
– individualizácia
– databázy zákazníkov
– integrovaná marketingová komunikácia
– distribútori ako partneri v tvorbe hodnoty
– každý robí marketing
– rozhodovanie podporené marketingovými modelmi vývoja trhov a potrieb

V súčasnosti rastie podiel on-line obchodu a on-line marketing ponúka potenciálnym zákazníkom 3 hlavné výhody:
– pohodlnosť prístupu (24 hodín, netreba čakať v rade, …)
– informovanosť (možnosť porovnať rôzne aspekty)
– menej slovných konfliktov a nedorozumení (nedochádza k výmene názorov a emócií)

5 výhod pre online marketérov:
– rýchle prispôsobenie sa podmienkam trhu
– nižšie náklady
– budovanie vzťahov
– meranie prístupu (dopytu a záujmu)
– ponúka neobmedzenú veľkosť reklamnej plochy

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥