Media typy: TV, rozhlas, časopisy, noviny, plagáty, Internet

Nasledujúce tabuľky porovnávajú parametre bežných masmédií – media typov s internetom. Veľké možnosti internetu sú zastúpené dvoma typmi služieb – službou www vyžadujúcou aktívny prístup zákazníka a veľmi rýchlo sa rozširujúcimi Push Technologies, čo je základný princíp niektorých zákazníkom pasívne prijímaných služieb (ako napr. kanály).

TV

Naliehavosť: veľmi vysoká
Názornosť: veľmi vysoká
Identifikácia balenia: dobrá
Rýchlosť odozvy: vysoká
Náklady: nízke
Výrobné náklady: vysoké
Penetrácia hlavných trhov: veľmi vysoká

Rozhlas

Naliehavosť: vysoká
Názornosť: nízka
Identifikácia balenia: nízka
Rýchlosť odozvy: veľmi vysoká
Náklady: veľmi nízke
Výrobné náklady: veľmi nízke
Penetrácia hlavných trhov: veľmi vysoká

Časopisy

Naliehavosť: nízka
Názornosť: stredná
Identifikácia balenia: veľmi vysoká
Rýchlosť odozvy: stredná
Náklady: stredné
Výrobné náklady: stredné
Penetrácia hlavných trhov: stredná

Noviny

Naliehavosť: nízka
Názornosť: stredná
Identifikácia balenia: dobrá
Rýchlosť odozvy: veľmi vysoká
Náklady: nízke
Výrobné náklady: stredné
Penetrácia hlavných trhov: veľmi vysoká

Plagáty

Naliehavosť: veľmi nízka
Názornosť: veľmi nízka
Identifikácia balenia: dobrá
Rýchlosť odozvy: stredná
Náklady: stredné
Výrobné náklady: vysoké
Penetrácia hlavných trhov: vysoká

Internet

Naliehavosť: nízka
Názornosť: najvyššia
Identifikácia balenia: veľmi vysoká
Rýchlosť odozvy: najvyššia
Náklady: veľmi nízke
Výrobné náklady: nízke
Penetrácia hlavných trhov: vysoká

Push Technology

Naliehavosť: vysoká
Názornosť: najvyššia
Identifikácia balenia: veľmi vysoká
Rýchlosť odozvy: najvyššia
Náklady: veľmi nízke
Výrobné náklady: nízke
Penetrácia hlavných trhov: vysoká

Vysvetlenie porovnávaných parametrov:

Naliehavosť

Naliehavosť je mierou „neodbytnosti“ média. Niektoré médiá dávajú zákazníkovi väčšiu, iné menšie možnosti uniknúť pôsobeniu komerčnej správy. Medzi jednotlivými službami internetu existujú významné rozdiely. Určenie tohto parametru u služieb internetu komplikuje fakt, že naliehavosť určitej služby sa líši tiež podľa konkrétnych podmienok jeho použitia.

Napríklad Internet.

Naliehavosť informácie sprostredkovanej prúžkovou reklamou na webovských stránkach závisí okrem iného na rýchlosti načítania stránky, a hlavne potom na rýchlosti načítania prvku, kvôli ktorému návštevník stránku navštívil. Závisí na poradí, či sa najprv načíta reklama alebo prvok. Môže závisieť napr. aj od používaného prehliadača a na mnohých ďalších faktoroch.

Úplne inú mieru naliehavosti majú informácie sprostredkované textom na vlastných webovských stránkach. Ale aj v tomto prípade existujú významné rozdiely v závislosti na charakteru konkrétnej stránky. Stránka, na ktorej sa návštevníci z nejakého dôvodu zdržujú dlhšie, je naliehavejšia ako stránka, ktorá slúži len ako skladovanie mnohých rôznych odkazov.
Ako je vidno, ide stále o jedinú službu, ktorej naliehavosť sa mení podľa použitého prvku a konkrétnych podmienok jeho použitia.

Názornosť

Názornosť vyjadruje schopnosť média vysvetliť spôsob užívania výrobku. Na internete je možné výrobok popísať pomocou textu, obrázkov, videoklipov, zvukových klipov, v blízkej budúcnosti bežne aj v troch rozmeroch. je možné využiť aj ďalšie možnosti, napr. vlastný princíp webu: systém hypertextových odkazov umožňuje kompaktný popis celku, s tým, že pokiaľ zákazník neporozumie určitému pojmu (alebo jeho časti), môže získať jeho podrobnejší popis.

Identifikácia balenia

Identifikácia balenia vyjadruje schopnosť média zobraziť čo najvernejší obal výrobku. Internet ponúka všetky možnosti ako tradičné masmédiá a k tomu mnoho ďalších. Obchodovanie na internete je však spojené s možnosťou objednať výrobok priamo, čo do budúcnosti zmenšuje význam tohto parametra.

Rýchlosť odozvy

Rýchlosť odozvy vyjadruje rýchlosť odozvy zákazníka na komerčnú správu. Vysoké hodnoty tohto parametra u služieb internetu podporuje možnosť okamžite výrobok objednať a bezhotovostne zaplatiť. Hodnotu tohto parametra tiež ovplyvňuje rýchlosť aktualizácia komerčnej správy, takže ako dlho trvá, než sa zamýšľaná zmena prejaví vo vlastnej správe. Rýchlosť aktualizácie dematerializovanách informácií na internete – na rozdiel od tradičných médií – sa nepočíta v dňoch, ale v hodinách.

Náklady

Náklady týmto parametrom vyjadrujeme náklady na zakúpenie času alebo priestoru v médiách a to vo vzťahu na 1000 zasiahnutých divákov, poslucháčov, čitateľov alebo návštevníkov. U služieb internetu je veľkosť týchto nákladov veľmi nízka.

Výrobné náklady

Výrobné náklady vlastnej komerčnej správy sú náklady na vytvorenie reklamného šotu, plagátov, webovských stránok. Výrobné náklady u služieb internetu – predovšetkým webovských stránok – sa môžu odlišovať podľa nárokov, ktoré firma na stránky kladie Rozsiahle stránky využívajúce množstvo databáz a aktívnych prvkov sú nákladnejšie ako jednoduché informačné stránky. Aj tak im v tabuľke náleží označenie „nízke“.

Penetrácia hlavných trhov

Penetrácia hlavných trhov označuje možnosť média pôsobiť na najväčšie mestské časti, kde vo veľkej väčšine prípadov býva sústredená spotrebiteľský dopyt. Internet je spojený s rozvinutou telekomunikačnou štruktúrou, s vysokými školami a s osobami s nadpriemerným vzdelaním a nadpriemernými príjmami. A s väčšími mestami, s ktorými sú tieto charakteristiky spojené.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥