Marketingová kampaň na internete

ÚVOD

Podľa Petera Druckera ak sa viacerých ľudí opýtate, čo je marketing ich odpovede budú rôzne, práve on patrí k priekopníkmi manažmentu a na základ dôležitosti marketingu povedal: „Pretože cieľom podnikania je získať udržať si zákazníkov, podnikanie má dve základné funkcie – marketing a inováciu. Základnou funkciou marketingu je prilákať a udržať si zákazníka ako svoj hlavný prospech.“ [1]
Na základe uvedeného vyplýva, že marketing zohráva jednu z kľúčových úloh pre úspešné podnikanie, nakoľko sa zaoberá hlavne získavaním a udržaním si zákazníkov. Zároveň však zahŕňa myšlienku, že účelom marketingu nie je snaha získať každého zákazníka za každú cenu. Je oveľa drahšie získať nových zákazníkov ako udržať existujúcich. Musíme poznamenať, že skutočná cena, ktorú zaplatíme za získanie si nového zákazníka býva až 6-krát vyššia ako cena za udržanie si pôvodného.
Marketing je procesom plánovania a vykonávania koncepcie, ceny propagácie ako aj distribúcie myšlienok tovaru, služieb s cieľom uskutočniť výmenu, ktorá plnohodnotne uspokojuje potreby zákazníka.
Technológia sa neustále vyvíja, a práve preto je marketing musí prispôsobovať týmto zmenám. Preto sa v práci budeme venovať práve marketingu, marketingovej komunikácie a pod. Rozšírený a využívaný internet umožnil podnikom zefektívňovať marketingovú komunikáciu tým, že znižuje náklady na oslovovanie spotrebiteľa. Tohto efektu sa dosahuje pomocou nových nástrojov marketingovej komunikácie. Rozvoj reklamy v prostredí kyber priestoru je dôvodom zamerania tejto seminárnej práce.
V seminárnej práci sa zaoberáme internetom a marketingovou komunikáciou propagačnou kampaňou služby pri propagácií na internete. Na začiatku seminárnej práci sme si definovali pojem marketing a jeho vymedzenie ako aj marketingovú komunikáciu, sociálnu sieť, internet. Cieľom práce je teoreticky poukázať na nové formy marketingovej komunikácie. Marketing a jeho aktivity sa dostali do činnosti všetkých organizácií a preto práve takéto znalosti sa stali veľmi potrebnými.

Marketing a jeho vymedzenie

Marketing patrí neodmysliteľne k podnikaniu, marketing splýva s predajom, reklamou ako aj výskumom trhu. Je to však veľmi komplexnejší pojem a práve preto je veľmi ťažké ho definovať. Marketing rozhoduje v dlhodobom horizonte o úspechu každého subjektu, ktorý sa nachádza v konkurenčnom prostredí. Termín marketing sa začal používať od konca 2. Svetovej vojny, aj keď pojem marketing sa definoval až v 20. Storočí v USA. Marketing je definovaní viacerými spôsobmi preto si ich teraz niektoré opíšeme:
„Marketing predstavuje ucelený systém opatrení, ktorý vedie k riadeniu ponuky správneho produktu v správnom čase na správne trhy a za správnu cenu.“
Alebo ako „Marketing je proces riadenia a jeho výsledkom je poznanie, predvídanie a ovplyvňovanie v konečnej fáze uspokojenia potrieb a prianí zákazníkov efektívnym a vhodným spôsobom zaisťujúcim splnením cieľu organizácie“.
Marketing je spoločenský a riadiaci proces, v ktorom jednotlivci a skupiny získavajú prostredníctvom vytvárania a zmeny produktu na to, čo potrebujú a požadujú“.[2]
Marketing však môžeme chápať aj ako podnikateľskú filozofiu, alebo aj štýl riadenie, ktorý je zameraný na maximálne uspokojenie zákazníckych potrieb. Cieľom marketingu je zároveň naplniť podnikové ciele. Hlavnú úlohou marketingu je vyvolať dopyt na trhu po produktu, či službe daného podniku. Základnými nástrojmi marketingového mixu zobrazujú „4 P“ a to product (produkt), price (cena), place (místo), promotion (propagácia) a tie sa musia prispôsobiť vždy novým trendom.[3]

Podstata a význam marketingovej komunikácie

Marketingová komunikácie je jednou z najdiskotovanejším nástrojom marketingového mixu s rastúcim dopadom na spoločnosť aj podnikanie. Hesková definuje marketingovú komunikáciu nasledovne: „komunikáciu, ktorú používa podnik k informovaní, presvedčovaní, alebo ovplyvňovaní dnešných alebo budúcich potencionálnych zákazníkov. Hlavnou charakteristikou tejto komunikácie je sprostredkovanie informácií a ich obsahového významu s cieĺom usmerňovania mienky , postoja, očakávania a spôsoby chovania spotrebiteľovv súlade so špecifickými cieľmi podniku. [4]
Marketingová komunikácia je najviac v kontakte s okolím podniku, aj z tohoto dôvodu je najviac sledovanou aktivitou podniku, tu sa všetky informácie zhromažďujú, skúmajú a nasledovne se používajú jako podporný nástroj ostatných politík. Podstatou je prenos zdelenia medzi zdrojom a príjemcom. Základný komunikačný model má osem prvkov jako zdroj, zdelenie, kódovanie, prenos, dekódovanie, príjemcovia, spätná väzba, a komunikačné šumy. [5]

Nové formy marketingovej komunikácie

Marketingová komunikácie na internete

„ O hodnote pre zákazníka, tvorbe ceny, nákladoch alebo distribučných kanáloch, internet priniesol veľké zmeny. Hlavne v rámci internetového marketingu a marketingovou komunikáciou na internete, za niekoľko desaťročí sa komunikácia veľmi zmenila, len pred niekoľkými rokmi sa informácie posielali pomocou listov (pred 40 rokmi), pred 20 rokmi stačilo zavolať, ale pred 10 rokmi ste mu mohli zavolať hocikam- nastala éra mobilov. A nakoniec pred 5 rokmi už sme mohli posielať email. Dnes dokonca mu nechávame odkaz na sociálnej sieti. Aj napriek rozvoju sociálnych sietí musíme poznamenať, že email stále patrí medzi najviac využívanú formu komunikácie na internete. Práve Kotler považuje všetko na internete za priamy marketing.[6]
Internet je medzinárodná sieť počítačov, ktoré sú prepojené, ak je užívateľ pripojený môže sa zapojiť do diskusie, čítať články, zdielať fotografie, videa, správy a pod. Internet je marketingová komunikácia v elektronickej forme, s globálnym charakterom, je to organizovaná spolupráca v kyberpriestore medzi počítačmi, zaisťuje internetovú komunikáciu, je ňou nenútené prijatie a dodržiavanie štandardných protokolov, pravidiel a procedúr. Podľa Ferencovej (Ferencová, Šindleryová, 2009, s. 114) je charakteristika internetu ako „ rýchla a lacná komunikácia, prístup k najnovším informáciám, prezentácia podnikov a ich ponuky, vyhľadávanie obchodných partnerov, odberateľov, potencionálnych zákazníkov, získavanie prehľadu o ponuke konkurentov, rýchla komunikácia so zákazníkmi. Znižovanie nákladov na predaj i propagáciu[7]

Sociálne siete

Užívatelia komunitných serverov sa už mohli stretnúť s reklamným potenciálom sociálnych sietí, aj keď iba s politicky upriamenými kampaňami. Sociálne siete môžu nahradiť spravodajské agentúry, sú pomocníkmi pre personalistov, špecialistov. Ľudia využívajú sociálne siete ako obyčajný experiment, priestor pre zábavu, online komunikáciu, nadväzovanie kontaktov, bezplatná reklama a tvrdý biznis.

Druhy sociálnych sietí

Facebook
Je to druhá najobľúbenejšia internetová stránka na svete, má viac ako 300 mil. užívateľov, a je prístupný v 70 jazykoch. Je to sociálny nástroj, ktorý spája ľudí umožňuje video hovory, statusy, videá a pod. Prostredníctvom mobilných telefónov sa k Facebooku pripája viac ako 65 mil. užívateľov.
Twitter
Je to deviata najobľúbenejšia internetová stránka, má 175 mil. obyvateľov, je to „mikrobloggerský systém“ zdieľanie krátkych textových správ, rýchle a jednoduché. Informuje rýchlejšie ako iný kanál aj spravodajská agentúra.
Slovenské sociálne siete
Azet.sk, Boom.sk, Kyberia.sk
Podľa Balúchovej (2010, 35 s.) sú sociálna siete ako: „ nová forma komunikácia je relatívne stále nový nástroj na budovanie značky. Nie je vylúčené, že onedlho bude reklama v rámci sociálnych sietí doplnkovou zložkou reklamného mixu. Ako prví objavili nový svet pre lacnú propagáciu čohokoľvek hudobní promotéri, internetové obchody a ďalšie online služby. Sociálne siete majú výrazný rastový potenciál.[8]
Diskusné fórum
Je to druh reklamy na internete, vytvorený užívateľmi, verejná diskusia, o danom podniku, službe, firme, produkte na základe skúsenosti.
Webová stránka
Forma internetovej reklamy, ktorá prezentuje svoju konkurencieschopnosť, prostredníctvom prezentácie produktu alebo podniku, text, obrázok ale aj zvuk, video sekcia. Ferencová sformulovala 5 pravidiel pre dobrú webovú prezentáciu a to:

 • Prenechať výrobu www stránok odborníkom- šetrí čas a výsledok je na vysokej úrovni,
 • Dbať na profesionálne grafické spracovanie stránok
 • Obohatiť stránky o zaujímavé informácie, alebo pravidelné aktualizované spravodajstvo,
 • Umiestniť jednotlivé prvky stránky tak, aby bola prehľadná,
 • Niektoré www. stránky firemnej prezentácie by mali obsahovať len taký objem dát, aby ich sťahovanie netrvalo príliš dlho a nedošlo tak k prekročeniu psychologickej hranice 20 sekúnd.“[9]

Banner
Sú blikajúce pohybujúce sa alebo statické reklamné pruhy umiestnené na webovej stránke internete. Je tam umiestnený názov inzerenta., používa sa pre budovanie značky, keď je potrebné za krátky čas prilákať veľké množstvo ľudí.
I-candy
Grafický typ internetovej reklamy, predáva podnik ceny tento typ tovary služby pomocou animácie a hry. Sú to usmievavé a niekedy až drzé ikony a bannery, ktoré sa rozbalia po kliknutí na ne. Spustí sa nová stránka spolu so zaujímavou grafikou a hudbou.
Intermercial
Grafický typ reklamy, veľkosťou na celú obrazovku, je to veľmi dotieravá animovaná reklama, ktorá sa objavuje v obsahu jednotlivých webových stránok., funguje ako televízny spot, umožňuje po jeho prehraní, návštevu zodpovedajúcej webovej stránky
Šetrič obrazovky
Druh plagátovej reklamy v počítači, využíva ju viacero počítačov, potencionálne miesto pre reklamu. Ak podnik nejako prinúti, aby si nahrali z internetu alebo cd-romky na svoj počítač šetrič obrazovky, vytvorí s vlastné nové miesto pre tento druh reklamy. .[10]
Product placement/undercover marketing
Nová forma komunikácie, propagácie, ktorá v USA aj v Európe patrí medzi bežne používané. Môžeme hovoriť vtedy, keď podnik umiestni produkt do filmovej dramaturgie alebo televíznej produkcie. Toto umiestnenie sa uskutoční za peňažnú odplatu alebo inú protihodnotu. Má vizuálnu, verbálnu alebo kombinovanú formu. Najčastejšie vo filmoch, televíznych produkciách, divadelných hrách, knihách či učebniciach, v hrách.
Buzzmarketing
Je to najlacnejšia marketingová komunikácia sa buzzmarketing využíva vo verbálnej komunikácií. Touto formou sa šíri reklamné posolstvo, vytvára akúsi motiváciu reprodukovať informácie o produkte, podniku, službe či zážitku ďalej od zainteresovaných osôb, až ku tým nezainteresovaným.
Skúsenostný marketing
Hrušovská (2010,168. s). ho definovala nasledovne :„Skúsenostný marketing je zameraný na interakciu zákazníka s produktom. Spoločenské črty sú vzbudenie veľkej pozornosti pri nízkych nákladoch.“[11]
Guerillový marketing
Jedná sa o nekonvenčnú marketingovú kampaň, v ktorej sa firmy snažia dosiahnuť maximálneho účinku s minimom zdrojov, niekedy aj na hranici legálnosti. Pričom sa k tomu využívajú techniky ako:

 • využitie ambietných médií spočíva v umiestňovaní netradičných médií (ľudské telo) do miest, kde sa sústreďujú tie cieľové skupiny, ktoré sú zle dosiahnuteľné tradičnými médiami. Vyznačuje sa trendom ísť za zákazníkmi a prekvapovať na neobvyklých miestach.
 • Ambush marketing – je to parazitovanie na aktivitách konkurencie, ktoré sú väčšinou spojené s významnou akciou, na ktorú sa zameriava pozornosť verejnosti a médií. Najčastejšie sa vzťahuje k významných športovým udalostiam.
 • v marketingovej praxi tiež pomaly zdomácnelo slovo ako „buzz“ čo znamená, vytvorenie „ šeptandy“ okolo udalosti, výrobku a pod. veľa metód má také pomerne blízko k virálnemu marketingu.
 • Guerilla PR je metóda používajúca fingované listy čitateľov k získaniu PR efektu pre vlastné ciele.

Z týchto dôvodov marketingoví odborníci nachádzajú stále nové možnosti, ako prekvapiť a zaujať zákazníkov. Preto tento výkrik techniky nie je určite konečným trendom, ale budú sa neustále vyvíjať nové. [12]
Virálný marketing
Je schopnosť, ako získať zákazníkov, aby si sami medzi sebou povedali o propagovanom výrobku, službe a pod. Používa sa termín „ pass-along“ = predávanie alebo „ friend tell-a-friend“ Využíva efektívnu ponuku prenášanú pomocou ľudského reťazca, za účelom dosiahnutia maximálnej pozornosti a minimalizácie nákladov. Cieľom je zvýšenie predaja, rozšírenie obchodného potenciálu a budovanie povedomia o značke. Informácia s ktorou prídu osoby do kontaktu je natoľko zaujímavá, že ju samovoľne a vlastnými prostriedkami šíria ďalej. Výhodou je nízka nákladovosť a rýchlosť správy., vysoká akcieschopnosť. Nevýhodou je nemožno správu (vír) po spustení kontrolovať, žije svojím životom a môže byť rôzne modifikovaná. Pasívna forma spolieha iba na slovo, doporučení z úst zákazníka a nesnaží sa nejakým spôsobom jeho chovanie ovplyvňovať.
Aktívna forma je snaha pomoci vírovej správy ovplyvniť chovanie zákazníkov a zvýšiť tak predaj výrobku či povedomie o značke. Základné predpoklady pre použití virálného marketingu. Predanie správy nesmie byť zložité je vhodné využiť napríklad email. Je dobré ak je správa vtipná, zaujímavá, originálna, príťažlivá a pod. Inak sa môže stať, že sa nebude posielať ďalej, nie je spojené s finančnou odmenou. využívajú sa hlavne emailové správy.
Mobilný marketing
Zaujíma sa o využívanie mobilných sieť pre marketing. Výhodou je efektívnosť, firmy sa môžu pripraviť na mobilnú kampaň rýchlo a ide ju dobre zacieliť podľa demografických údajov. Dá sa pri ňom využiť prvky hry, zábavy. Mobilný telefón je využívaný k aktivitám, ktoré nahradzujú najrôznejšie kupóny, losy, call centrum. Hlavné aktivity sa pohybujú okolo okamžitých výhier, nákupy s nízkymi nákladmi ide takto nahradiť klasické metódy promotion. Využíva sa aj virálny marketing, kreatívne správy „šeptandy“. Ide o rýchle šírenie s cieľom stimulovať k opakovanému nákupu, alebo informovať o novej službe. Vernostné programy ide podporiť ako výzvou k registrácií.v klubovom členstve za získanie odmeny
Direct marketing v elektronických médiách
Spolu s ním sa objavil nový trend Direct response TV (DRTV) spoločnosti nakupujú čas, ktorý sa nepodarilo predať „ unsold inventory“ v danej situácií je vytvorený špeciálny TV spot, obsahujúci silnou výzvou „ call to action“ – k zavolanie na infolinku, podporenou motivačnou motiváciou a je umiestnení do štandardného reklamného bloku, ale nie do teleshoppingu.
Product placement
Jedná sa o odborné označenie reklamnej aktivity, kedy sa výrobok alebo značka viditeľne umiestni do deja filmu alebo počítačovej hry. Tento druh reklamy prináša možnosť osloviť špecifické cieľové skupiny. V súčasnosti s uvedením daného filmu alebo hry sa dá zviditeľniť aj reklamná kampaň pomocou reklamných medií. Zakúpenie licencie umožňuje využitie postav, prostredia, motta z filmu alebo hry alebo reklamnej kampane. Je to známe hlavne z animovaných filmov ako Walt Disney , sú finančne nákladné. Výrobok alebo logo je možné umiestniť na plagátoch, pozvánkach na film, tlačovkách, na premiére filmu, na webových stránkach filmu, na kazetách , dvd a pod.
Advergaming je nástrojom internetového marketingu, ktorý zapája reklamu do počítačových hier, je ho možné rozdeliť do 2 skupín:

 • Zadávatelia umiestňujú svoje logá alebo produkty priamo do deja hry.
 • Alebo hrdinovia hier sa prevádzajú do tradičného média. [13] [14]

Nové trendy marketingu

Telemarketing/ telefónny marketing/mobilný marketing
Je dynamická rastúca nová forma marketingovej komunikácie Spotrebitelia sú stále mobilnejší, preto je efektívnejšou formou komunikácie ako televízor. Najväčší záujem o ponuky produktov a služieb touto formou podľa Hrušovskej (2010, 168 s) sú spotrebitelia od 13 do 34 rokov. Hlavným účelom je získavanie potencionálnych zákazníkov, na predaj novým a súčasným zákazníkom na komunikáciu s akcionármi, poskytovanie informácií a starostlivosť o zákazníkov. Výhodou je rýchla spätná väzba, čo je dôležitá vec pre marketing. Na základe výsledkov z dňa predtým sa môže celá kampaň zmeniť. K jeho rozvoju prispievajú faktory ako:

 • Neustála túžba vedenia firmy po efektivite nákladov,
 • Nové spôsoby konkurenčného boja,
 • Trh sa stáva nejednotným,
 • Na trhu vznikajú medzery,
 • Klesajú náklady,
 • Rastú možnosti počítačových technológií.[15]

SMS/MMS marketing
Rýchla jednoduchá forma marketingovej komunikácie, podnik komunikuje prostredníctvom sms a mms správ so zákazníkmi, na mobilný telefón, Podľa Wosku (2010) mobilný trh bude naďalej rásť hlavne kvôli rozvíjajúcim sa možnostiam mobilných zariadení, kde kraľuje iphone, ios, android.[16]
Gamevertising / Advergaming
Zapojenie reklamy do počítačovej hry. Nakoľko sa informačné technológie neustále vyvíjajú má táto marketingová forma veľký potenciál.
Astroturfing
Je samochvála v diskusiách či v skupinových hlasovaniach na internete, máme neobmedzené a vyspelé možnosti komunikácie. Rozširuje sa prostredníctvom medií, blogov, a videoblogov.
Neuromarketing
Reálny podnet spotrebiteľa pri kúpe produktu umožňuje pracovníkom v marketingovej oblasti. Je založený na použití magnetickej rezonancie mozgu alebo elektorencefalografie. Na zisťovanie reakcií jednotlivých mozgových centier na pôsobiace podnety. Podľa centra zasiahnutia sa dá predvídať ako bude na reklamu príjemca reagovať.[17]
Corporate identity
Je to aj firemná identita, bez nej by firma stratila vlastnú totožnosť (vizuálnu charakteristiku). Pozostáva z corporate design a to je imidž firmy (logo), corporate commucication obchodná komunikácia, corporate behavior interné hodnoty.[18]
Event marketing
Nie je novým pojmom, ale objavujú sa nové trendy, ktoré majú vplyv na jeho vývoj. Snaží sa upútať pozornosť a získať záujem potencionálnych zákazníkov, ale nie bežnými reklamami, ale usporiadaním udalosti, ktorá prinesie nevšedné zážitky, predstavuje zinscenovanie zážitkov a ich plánovanie a organizovanie v rámci firemnej komunikácie. Takéto zážitky majú za úkol vyvolať psychické a emocionálne podnety sprostredkované usporiadaním najrôznejších akcií, ktoré podporujú imidž firmy a ich produkty. Event marketing môže byť určený pre zamestnancov, zákazníkov, partneri, a iné. Podľa udalosti sa hovorí o firemných alebo verejných eventoch., sú to zábavné a kultúrne, spoločenské a pod. vždy sa kladie dôraz na jedinečnosť, moment prekvapenia, využívajú sa nové technológie média a priestory.
Digitálny marketing
Výkonnosť počítačov sa zvyšuje ako aj dostupnosť internetu. Využíva sa komunikácia pomocou interaktívnych prvkov a nimi sa zvyšujú možnosti podnikania na internete. Je potreba strategickej integrácie do kontextu, ktorá má maximalizovať efekt a prieskum, ako efektívne využiť interaktivity. Online reklama by mala dokázať prepojiť správneho spotrebiteľa so správnou ponukou v správny čas.[19]

Čo je to propagačná kampaň

Propagácia podľa Horňáka je ako : „cieľavedomé ideovo vyhranene komunikačné pôsobenie špecifickými prostriedkami, ktoré napomáhajú utváraniu a uspokojeniu ekonomických a i mimoekonomických záujmov a potrieb komunikátora a komunikanta propagačného procesu.“ [20]
Marketingová kampaň kde sa komunikuje hlavne cena, miesto, produktové rady, balenie, prevedenie a riešenie hlavného nástroja : BTL (obaly, design, predaj)
Reklamná kampaň komunikuje sa hlavne značka, vlastnosti a benefity, hlavné nástroje ATL ( televízia, rádio, tlač, internet)
Komunikačná kampaň komunikujú sa predovšetkým vzťahy, názory, sympatie a skúsenosti hlavné nástroje TTL ( PR texty, akcie, sponzoring, CD a pod.)
Reklama je platená forma neosobnej prezentácie produktov prostredníctvom hlavne masovokomunikačných prostriedkov. Je to cieľavedomé a účelové pôsobenie na potencionálnych zákazníkov, so zámerom sprostredkovania informácií, ovplyvňovania ich potrieb záujmov a návykov. Je to zložkou propagácie, ktorá znamená popularizovanie a rozširovanie informácií s odporučením ich využitia. Reklama patrí medzi verejné informácie uskutočňované prostredníctvom nosičov informácií, jej účelom je informovať spotrebiteľa o produktoch, presviedčať a získavať ho na ich používanie alebo inak ovplyvňovať jeho rozhodnutie pri výbere produktov. Reklama plní :
Komunikačné poslanie – sprostredkováva informácie potenciálnym zákazníkom,
Ekonomické poslanie- stimuluje predaj tovaru a prispieva k zvyšovaniu obratu.
Hanzel definoval propagáciu ako : „plánovitú verejnú komunikáciu, ktorej účelom je na základe poskytovaných informácií ekonomicky účinným spôsobom ovplyvňovať a riadiť poznávacie, motivačné a rozhodovacie procesy cieľových skupín v zhode so zámermi propagajúceho.“.[21]

Použitá literatúra

[1] http://www.podnikajte.sk/manazment-marketing/c/64/category/marketing/article/marketing.xhtml
[2] Kotíková, H., Zlámal, J., Základy marketingu. 2006, Olomouc,1. Vydáni. Edičná rada- Skripta ISBN 80-244-1489-9.
[3] NONDEK, L. ŘENČOVÁ, L. Internet a jeho komerční využití. Praha, 2000: 35.
[4] Pelsmacker, P a kol. Marketingová komunikace. Praha: Grada, 2003
[5] Světlík, J. Marketing – cesta k trhu. Zlín: EKKA 1992 str. 156.
[6] JANOUCH, V. Internetový marketing. Brno: Computer Press. 2010, ISBN 978-8 SMITH, Paul. 2000. Moderní marketing. Praha : Computer Press, 2000. 518 s. ISBN 80-7226-252-1.0-251-2795-7
[7] FERENCOVÁ, Martina – ŠINDLERYOVÁ, Ivana B. 2009. Marketingová komunikácia. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2009. 136 s. ISBN 978-80-555-0013-3.
[8] BALÚCHOVÁ, B. 2010. Nové trendy v marketingovej komunikácii. In Nové trendy v marketingovej komunikácii : Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-167-8. s. 30-43
[9] FERENCOVÁ, Martina – ŠINDLERYOVÁ, Ivana B. 2009. Marketingová komunikácia. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2009. 136 s. ISBN 978-80-555-0013-3.
[10] SMITH, Paul. 2000. Moderní marketing. Praha : Computer Press, 2000. 518 s. ISBN 80-7226-252-1.
[11] HRUŠOVSKÁ, D. 2010. Nové trendy v marketingovej komunikácii. In Nové trendy v marketingovej komunikácii : Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-167-8. s. 165-171.
[12] KOPRLA, M. 2010. Možné spôsoby empirického skúmania nových foriem marketingovej komunikácie – poznatky z prieskumu. In Nové trendy v marketingovej komunikácii : Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-167-8. s. 238-264.
[13] Boučková, J. a kol. (2003). Marketing. Praha : C. H. Beck Frey, P. (2005) Marketingová komunikace. Nové trendy a jejich využití. Praha : Management press
[14] Mc. Carthy, E. J., Perreault, W. D. (1995) Základy marketingu. Praha : Victoria Publishin
[15] www.telemarketing.sk
[16] WOSKA, M. 2010. 7 trendov digitálneho marketingu v roku 2011 (online). Dostupné na internete: <http://blog.triad.sk/online-marketing/digitalny-marketing-a-trendy-2011>
[17] HRUŠOVSKÁ, D. 2010. Nové trendy v marketingovej komunikácii. In Nové trendy v marketingovej komunikácii : Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8105-167-8. s. 165-171.
[18] http://www.creativesites.sk
[19] WOSKA, M. 2010. 7 trendov digitálneho marketingu v roku 2011.Dostupné na internete: http://blog.triad.sk/online-marketing/digitalny-marketing-a-trendy-2011
[20] KOTLER, P. : Marketing Management. 2. vyd. Praha, Victoria Publishing 1995. s. 613.
[21] HANZL, V. : Účinnost propagace a její hodnocení. Praha, SPN 1984. s. 5.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥