Informačný systém podniku

Štátnice – Financie – 04 – 12 – Informačný systém podniku

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Financie – 04 – 12 – Informačný systém podniku (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Financie – 04 – 12 – Informačný systém podniku.


13 Informačný systém podniku
1. Postavenie manažérov v IS firiem
Informatizácia - proces uplatňovania informačnej techniky
Infor. Technika - všetky druhy prístrojov a zariadení na zber, prenos, spracovávanie, uchovávanie, prezentáciu a šírenie info vrátane príslušného programového vybavenia.
Údaje - správy získané pozorovaním, meraním.
Informácie - sú zmysluplné interpretácie údajov a vzťahov medzi nimi.
Informačné systémy firiem - prestavujú súhrn činností, ktoré zabezpečujú zber, prenos, spracovanie, uchovávanie, výber, distribúciu a prezentáciu info vo firme pre potreby rozhodovania tak, aby manažéri mohli efektívne vykonávať svoje riadiace funkcie.
Moderný manažér by mal mať tieto schopnosti:
- schopnosť adapácie na rýchlo meniace sa podmienky
- schopnosť tvorivo myslieť a konštruktívne tvoriť
- schopnosť aktívne pracovať s info
- schopnosť efektívnej komunikácie s ostatnými pracovníkmi
- schopnosť systémového uvažovania a jeho aktívneho využívania vo svojej riadiacej práci
Delenie IS podľa jednotlivých úrovní riadenia (informačná pyramída):
o Exekutívne informačné systémy (EIS)
o Systémy na podporu rozhodovania (SPR)
o Manažérske informačné systémy (MIS)
o Transakčné systémy (TS)
2. Zdroje informácií pre riadenia a schopnosť ich využívania manažérmi
Základné vlastnosti informácií: - aktuálnosť, dostupnosť, pravdivosť, presnosť, relevantnosť, úplnosť, zrozumiteľnosť.
Zdroje informácií - vnútropodniková databáza, internet.
- vo svete vychádza ročne asi 100 000 časopisov v 65 jazykoch a asi 300 000 monografií,
- každoročne je publikovaných viac ako 1 mil. článkov,
- možnosti vyhľadávania najrôznejších webových stránok.
3. Súčasný stav a trendy v rozvoji informačných systémov
MIS
- informačné systémy na manažérskom stupni riadenia organizácie, ktoré slúžia funkciám plánovania, kontroly a rozhodovania poskytovaním pravidelných prehľadov a hlásení o výnimočných situáciách.
- Systémy na pretváranie údajov z interných a externých zdrojov na informácie a na poskytovanie týchto informácií vo vhodnej forme manažérom na všetkých stupňoch riadenia s cieľom umožniť im včas a efektívne rozhodovať pri plánovaní, riadení a kontrole tých činností, za ktoré sú zodpovední.
EIS - exekutívne informačné systémy
- MIS pre vrcholový manažment podnikov a firiem
- Počítačovo založené systémy, ktoré poskytujú pracovníkom vrcholového manažmentu interné a externé informácie relevantné pre ich strategické riadenie.
V súčasnom období sa v podnikoch a firmách na Slovensku bežne využívajú viaceré typy domácich a zahraničných MIS, ako napr. PROMETEUS, SAP R/3, IBIS/DB, MAX, HELIOS, ORFEUS a ďalšie. Z MIS pre vrcholový manažment sa využívajú najmä systémy, ako COGNOS, SAS, MEDIA a ďalšie. Zatiaľ pomerne málo podnikov má komplexne riešený MIS podniku. Osobitne treba vyzdvihnúť postupujúci rozvoj využívania počítačových sietí intranet a extranet v slovenských podnikoch. Napriek uvedeným pozitívnym zmenám celkovo dosiaľ nedošlo v podnikoch na Slovensku ku kvalitatívnym zmenám v rozvoji MIS v porovnaní s vyspelými zahraničnými firmami.
Pri hodnotení súčasného stavu môžeme formulovať tieto závery:
- Vrcholoví manažéri väčšiny podnikov v súčasnosti plne nedoceňujú význam MIS,
- Jednou z hlavných príčin nepriaznivého stavu v tejto oblasti sú chýbajúce schopnosti a nedostatočná príprava manažérov a ostatných pracovníkov podnikov na prácu s MIS,
- Nedostatočné zapojenie vrcholových manažérov do vytvárania MIS,
- Dosiaľ len v niekoľkých podnikoch sú zavedené a využívané exekutívne informačné systémy určené pre vrcholový manažment podnikov.
Nové prístupy v rozvoji MIS:
- Data varehousing
- On-line analytical processing
- Data mining
- Znalostný manažment
- Elektronický obchod
- Audit informačných systémov
- Ousourcing informačných systémov
Data varehousing - dátový sklad
- pre pochopenie podstaty dátového skladu je potrebné vychádzať zo systémov OLTP (On-line Transaction Pocessing), ktorých hlavnou funkciou je uchovávanie transakčných údajov o procesoch podniku.
Dátový sklad je definovaný ako integrovaný systém na poskytovanie informácií za účelom podpory rozhodovania na úrovni manažmentu podnikov. Ide o proces, v ktorom podniky extrahujú zo svojich informačných zdrojov dôležité informácie, ktoré majú zásadný význam pre úspešné riadenia.
On-line analytical processing - OLAP
- viacrozmerný pohľad na podnikové údaje, ktoré sa uchovávajú v multidimenzionálych kockách.
S nástrojmi OLAP sa dá urobiť viac, ako si len dáta prehliadať. Dáta sa môžu analyzovať rôznymi spôsobmi, môžu sa pružne sledovať trendy a objavovať zmysluplné vzorky závislosti.
Technické prepojenie od OLTP až po aplikácie OLAP predstavuje 3 fázy:
1. zber dát z transakčných systémov a externých zdrojov,
2. čistenie dát a ukladanie v inej forme v dátovom sklade
3. využitie týchto dát prostredníctvom nástrojov OLAP automatickou tvorbou zostáv a obchodných analýz.
Vzťah medzi OLTP, DW, OLAP
Data mining - dolovanie informácií
- proces, ktorý používa súbor nástrojov na analýzu údajov s cieľom objaviť vzorce a vzťhy, ktoré by sa dali použiť na spravenie dobrých predpovedí.
- cieľom data miningu je identifikovať nové, potenciálne užitočné a pochopiteľné korelácie a vzorce v existujúcich údajoch.
- data mining nenahradzuje dosiľ používané postupy vyhodnocovania hromadných dát, ale ich vhodne dopĺňa.
- DM nenahradí skúseného podnikového analytika či manažéra, je skôr novým a výkonným nástrojom na zlepšenie ich práce.
Znalostný manažment
Znalostný manažment zahŕňa prepojenie tých, ktorí vedia, s tými, ktorí potrebujú vedieť a premenu osobných znalostí na znalosti organizácie. Možno ho rozdeliť do 2 skupín:
1. ZM ako systematická podpora tvorby správ a organizácia znalostí, ktoré sú síce v mozgu človeka, ale len veľmi ťažko sa vyjadrujú slovami,
2. manažment explicitných formálnych znalostí a súvisiacich procesov.
Znalosť podniku je kľúčovou schopnosťou vyrábať. Túto znalosť je potrebné nielen vytvoriť, ale aj neustále obnovovať, zlepšovať a riadiť.
Rozdiel medzi informáciami a znalosťami je zásadný. Informácie sú vstupom do znalostného procesu koordinácie činností. Aby sa stala informácia znalosťou podniku, musí sa transformovať do akcie.
Elektronický obchod
B2B, B2C
- klasické formy bankovníctva nahrádzajú nové elektronické formy (klient komunikuje s bankou využitím moderných komunikačných médií).
Audit informačných systémov
Audítori IS vykonávajú audit nefinančných prvkov, akými sú napr. kontrola fyzického prístupu, kontrola logického prístupu, kontrola zmien v programe, riadenie evidenčného systému, výrobná kontrola,...
Výsledkom auditu je správa o audite IS, ktorá prestavuje formálny prostriedok pre oboznámenie s cieľmi auditu, použitými audítorskými štandardami, s rozsahom auditu, s použitou metodológiou, so zisteniami, výrokmi a odporúčaniami.
ISACA (information systems audit and control association) - združenie, ktorého úlohou je poskytnúť globálne aplikovateľné štandardy na vykonanie auditu IS.
Ousourcing informačných systémov
- zabezpečenie MIS pomocou inej firmy.
- dôvod - očakávanie, že podnik dosiahne znížaenie nákladov.
Bariéry nevyužívania ousourcingu:
- závislosť od poskytovateľa,
- riziko úniku citlivých informácií,
- nutnosť riadenia obchodných vzťahov s poskytovateľmi,
- prínosy ousourcingu sa ťažko kvantifikujú.
Problémy pri využívaní ousourcingu v SR:
- nenasýtenosť trhu,
- neznalosť skutočných vlastných nákladov,
- nedokonalá legislatíva v tejto oblasti,
- zneužívanie informácií,
- lacná pracovná sila.

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Financie – 04 – 12 – Informačný systém podniku (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥