Hlavné problémy rozvoja MIS v podnikovej praxi

Hlavné problémy rozvoja MIS v podnikovej praxi:
1. Nedocenenie významu spracovania informačnej stratégia firmy.
2. Nesprávny postup pri výbere a nákupe vhodného MIS, berie sa do úvahy najmä cenové hľadisko
3. Malá pozornosť tvorby MIS pre vrcholný manažment firmy.
4. Nedostatočná príprava manažérov na zavádzanie a využívanie MIS.
5. Pomalý prechod na intranet.
6. Nedostatočná integrácia jednotlivých podsystémov, resp. modulov MIS
7. Nevhodný postup pri tvorbe MIS, správny postup by mal byť: ORGWARE – Software – Hadrware – PC siete,
8. Nízka komplexnosť riešenia MIS a nedostatočné vybavenie výpočtovou technikou.
9. Nedostatočné využívanie funkčných možností už zavedených MIS.
10. Slabá ochrana údajov a bezpečnosť spracovania dát.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥