Firemná a marketingová kultúra

Firemná kultúra podniku

V marketingovom ponímaní môžeme podnikovú kultúru zaradiť k oblastiam podnikovej identity – Corporate Identity. Pri budovaní spomenutej podnikovej identity sa firma snaží o vytvorenie určitého individuálneho identického obrazu, ktorý má zodpovedať jej filozofii a cieľom. Firemná kultúra zahŕňa porozumenie, sebavedomie a vlastné uznanie podniku, a tak vyjadruje správanie podniku alebo štýl jeho správania smerom dnu a von. Kultúra podniku je zvýraznená tradíciou, štýlom vedenia, hodnotovým systémom, normami a podobne.

 • Kultúra podniku smerom dnu môže prenášať podnikového ducha a takto motivujúco pôsobiť na pracovníkov.
 • Kultúra podniku smerom von má viesť k uzavretému správaniu podniku, ktoré sa odrazí na strane predaja vo forme uzavretého správania v oblasti ponúk, distribúcie a komunikácie na vybraných trhoch.

Aby nedošlo k žiadnym nezrovnalostiam v rôznych oblastiach správania, musí vedenie podniku vytvoriť jasné pravidlá napríklad vo forme etického kódexu (Americká marketingová asociácia – Etický kódex, MM, Dudinská, ZS 1999).

Podniková filozofia

Podniková filozofia ako vcholový cieľ je vyjadrená v podnikových zásadách a jej záväzný charakter by mal byť vyjadrený písomne. Firemná filozofia musí:

 • stanoviť základnú predstavu hodnôt, cieľov a kritérií úspechu
 • definovať vzťah podniku k hlavným cieľovým skupinám, ktoré by mali byť obslúžené
 • riešiť aktuálne, ale i potenciálne problémy
 • preukázať schopnosť riešiť problémy ekonomiky a spoločnosti

Podniková identita

Podniková identita znamená súhrn znakov totožnosti, na základe ktorých môžeme charakterizovať podnik. Znamená istú firemnú prezentáciu alebo štýl. Firemná identita je pokus podniku o vytvorenie individuálneho obrazu firmy, ktorý zodpovedá podnikovej filozofii a podnikovým cieľom. Mala by byť zameraná na pôsobenie do vnútra firmy, ale i navonok.

Rozlišujeme 4 prístupy podnikovej identity:

 1. zameraný na design
 2. zameraná na vedenie
 3. zameraná strategicky
 4. zameraná na plánovanie

Podniková identita pozostáva z týchto oblastí:

 1. firemná komunikácia – riadenie komunikácie navonok aj vo vnútri
 2. firemný design – odráža určité posolstvo organizácie – logo, meno, farba loga…
 3. firemné správanie – správanie sa voči všetkým skupinám makro – mikroprostredia
 4. firemná kultúra – súhrn noriem, predstáv, hodnôt, ktoré sa odrážajú v správaní sa všetkých pracovníkov a tým vytvárajú celkový obraz firmy a tvorí nadstavbu jednotlivých zložiek, zastrešuje ich

Rozdiel medzi podnikovou identitou a podnikovým image

Podniková identita predstavuje to, ako sa organizácia prezentuje prostredníctvom komunikácie, správania, personálu. Podnikový image predstavuje to, ako túto prezentáciu vnímajú jednotlivé zložky makro a mikroprostredia. Spolu vytvárajú určitý celok, ktorý nájde odozvu v marketingových cieľoch.

Podniková kultúra sa môže prejavovať:

 • hmotne a nehmotne
 • navonok a dovnútra

Materiálna prezentácia sa vyjadruje viac-menej v marketingovom mixe. Správanie sa zamestnancov vytvára interný image, správanie sa zákazníkov vytvára externý image.

Goodwill a badwill

Ak je externý image pozitívny, hovoríme o goodwille.
Ak je externý image negatívny, hovoríme o badwille.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥