Externé a interné dôvody vzniku exekutívnych informačných systémov

Štátnice – Manažment – 08 – 17 – Externé a interné dôvody vzniku exekutívnych informačných systémov (EIS). Podstata, charakteristické črty EIS, ich základné funkcie a výhody pre vrcholový manažment podnikov. Problémy pri zavádyní a využívaní týchto systémov v podnikovej praxi.

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Manažment – 08 – 17 – Externé a interné dôvody vzniku exekutívnych informačných systémov (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Manažment – 08 – 17 – Externé a interné dôvody vzniku exekutívnych informačných systémov (EIS). Podstata, charakteristické črty EIS, ich základné funkcie a výhody pre vrcholový manažment podnikov. Problémy pri zavádyní a využívaní týchto systémov v podnikovej praxi. .


Otázka č. 17 - Manažment
Externé a interné dôvody vzniku exekutívnych informačných systémov (EIS). Podstata, charakteristické črty EIS, ich základné funkcie a výhody pre vrcholový manažment podnikov. Problémy pri zavádyní a využívaní týchto systémov v podnikovej praxi.
Informačný systém firmy (ISF) - súbor činností, ktoré zabezpečujú zber, prenos, uchovávanie, výber, spracúvanie , distribúciu a prezentáciu informácií vo firme pre potreby rozhodovania tak, aby manažéri mohli efektívne vykonávať riadiace funkcie. Hlavnou úlohou IS je poskytovať dostatok relevantných , aktuálnych a presných informácií v potrebných termínoch a vo vhodnej forme na prípravu rozhodnutí.
Základné prvky každého IS sú : - údaje a informácie
- technické prostriedky
- programové prostriedky
- pracovníci
- rôzne metódy a modely využívané v manažmente
Druhy (typy) informačných systémov (IS) :
riadenie Externé informácie
Exekutívne IS
Strategické
SPR
Taktické selekcia rast
MIS agregácia neurčitosti
informácií
Transakčné systémy
INFORMAČNÁ PYRAMÍDA
EIS ( Executive Information System ) - je to MIS pre vrcholový manažment
Dôvody pre vznik tohto systému - bolo potrebné zriadiť systém, ktorý by napomáhal Top - manažérom pri stratefickom rozhodovaní, aby tento systém bol ľahko zvládnuteľný, vysoko komfortný, aby poskytoval informácie v grafickej, ale aj tabuľkovej podobe a aby fungoval bez sprostredkovateľov.
Teda základnými znakmi EIS sú:
1. poskytujú informácie väčšinou v grafickej forme
2. sú ľahko ovládateľné
3. môžu sa prispôsobiť požiadavkám TOP - manažérov
Funkcie a prínosy EIS:
a) Rozklad údajov - ak pracovník TOP - manažmentu zistí napr. pokles zisku, má možnosť ísť hlbšie k miestu, kde vznikla táto situácia, kde strata nastala
b) Kritické faktory úspechu a kľúčové ukazovatle výkonnosti - máme možnosť stanoviť si rôzne ukazovatele (za určité časové obdobie) a PC to sleduje na zzáklade údajov vo firme a informuje nás o komplexnej situácií
c) Prístup k stavom - možnosť získania informácií o rôznych skutočnostiach (aký je stav)
d) Analýzy trendov - funkcia umožňuje na základe firemných údajov a s využitím modelov analyzovať trendy vývoja spoločnosti
e) Ad -hoc analýzy - analýza na určitý účel . EIS umožňujú, aby sme uribili určitú analýzu kedykoľvek, kedy chceme
f) Hlásenie o výnimočných situáciách =Exception Resporting - stanovenielimitiv kritických situácií a EIS umožňujú upozornenie, kedy táto situácia nastala(porušili sa limity)
Aby mohol systém fungovať, musí sa vo firme vytvoriť DATA WAREHOUSE (sklad údajov) - je to centralizované miesto údajov celého podniku, uchováva interné informácie firmy.
Vo svetovom meradle má prvé miesto v oblasti EIS firma COGNOS.
Problémy pri zavádzaní a využívaní týchto systémov v podnikovej praxi:
a) v TOP- manažmente sú ľudia, ktorí nedoceňujú význam MIS a majú obavy z práce s počítačom v SR
b) nesprávny postup pri výbere a nákupe vhodného MIS a teda aj EIS
c) tvorbe EIS sa venuje malá pozornosť
d) nedostatočná príprava manažérov na zavádzanie a využívanie MIS a teda aj EIS

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Manažment – 08 – 17 – Externé a interné dôvody vzniku exekutívnych informačných systémov (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥