Etický kódex vo výskume trhu

Prínosy marketingového výskumu závisia nielen od spolupráce realizátora a používateľa ale vo väčšine prípadov aj od dobrovoľnej spolupráce verejnosti. Za základné atribúty výskumných aktivít sa považujú čestnosť, objektívnosť a súlad s verejným záujmom.

V Európe 1. kódex marketingového výskumu publikovala Európska spoločnosť pre výskum verejnej mienky a trhu (ESOMAR). Po spracovaní kódexov na národnej a európskej úrovni v roku 1977 ESOMAR a Medzinárodná obchodná komora (ICC) vydali spoločne jednotný ICC/ESOMAR Kódex (revidovaný 1986). V roku 1994 ESOMAR vypracoval novú verziu.

Medzinárodný kódex marketingového výskumu stanovuje základné etické a obchodné zásady, ktorými sa riadi realizácia marketingového a sociálneho výskumu, definuje pravidlá pre styk s verejnosťou a podnikateľskou sférou. Jeho zásadami by sa mali riadiť všetci, ktorí uskutočňujú alebo využívajú marketingový výskum.

Kódex primárne upravuje vzťahy medzi 3 skupinami účastníkov výskumu: výskumníkmi, klientmi a respondentmi. Kódex vymedzuje jednotlivé základné pojmy (výskumník, klient, respondent, interview a doklad).

Pravidlá etického kódexu

Kódex obsahuje 29 pravidiel rozčlenených na 5 skupín.

Všeobecné práva respondenta

 • dobrovoľnosť
 • anonymita
 • bezpečnosť
 • súhlas rodičov u detí
 • odmietnuť záznam
 • poznať a overiť idealitu výskumu

Profesijné povinnosti a zodpovednosť výskumníka

 • nediskreditovať profesiu výskumníka
 • nevyvolávať falošný dojem o schopnostiach
 • neskritizovať, neznervózňovať iných výskumníkov
 • výskum nákladovo efektívny, kvalitný, podľa schváleného zadania
 • bezpečnosť dokladov, dokumentácie
 • nerozširovať závery nepodložené údajmi
 • nerobiť databázový marketing a direkt marketing pod pláštikom výskumu

Vzájomné práva a povinnosti výskumníkov a klientov

 • písomná zmluva
 • informácie o práci výskumníka pre iných klientov
 • zadávateľské riešenie časti výskumu inou formou
 • nie je právo na exkluzívne využitie práce výskumníka jedným klientom
 • doklady zostávajú výlučne vo vlastníctve klienta a výskumník ich nesmie sprístupniť tretej strane bez jeho súhlasu ako aj informácie o zadaní výskumu a ďalšie informácie
 • duplikáty a uchovanie dokladov dva roky
 • totožnosť klienta
 • kontrola v teréne
 • technické detaily
 • v správe o výskume odlišovať medzi poznatkami a ich interpretáciami a odporúčaniami
 • publikovanie výsledkov výskumu klientov
 • používanie mien výskumníkov
 • informovať o kódexe
 • implementácia kódexu

Výskum u detí

Pri výskume trhu u detí:

 • je potrebný súhlas rodičov
 • vyššia sociálna a citová zraniteľnosť
 • neklásť zahanbujúce otázky
 • dodržať fyzickú bezpečnosť detí – doprovod dospelej osoby
 • je potrebné rešpektovať rodičov
 • musíme deti obhajovať voči klientom.

Etický kódex vo výskume trhu – pravidlá

Uvedieme jednotlivé body etického kódexu vo výskume trhu:

 1. Všetky ubezpečenia o dôvernom charaktere informácií musia byť úplne dodržané
 2. SPI okrem výnimiek zostáva v anonymite
 3. Výnimky – ak máme písomný súhlas SPI, alebo keď to rieši zákon danej krajiny
 4. Ak máme taký projekt výskumu, že sa musíme k osobe vrátiť, musí byť získaný súhlas vopred
 5. Ak SPI nie je privátna osoba, ale pracovník firmy, ktorá výskum objednáva , musíme mať jeho súhlas

Ďalších 30 pravidiel etického kódexu vo výskume trhu nájdete na stránke Medzinárodné inštitúcie vo výskume trhu a etický kódex.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥