Analýzy v marketingovom riadení

Analýza trhu

V analýze trhu sa zameriavame na typy trhov, vývoj trhu a ich charakteristiky. Ekonomika štátu predstavuje komplex vzájomne sa ovplyvňujúceho súboru trhov, ktoré sú spojené procesmi výmeny – sú to:

 • trhy zdrojov (zdroje – suroviny, práca, peniaze),
 • trhy výrobcov (tovary),
 • spotrebné trhy (koncoví zákazníci – tovary, služby),
 • sprostredkovateľské trhy (obchodné trhy – tovary, služby),
 • vládne trh (inštitucionálne trhy, neziskové trhy – produkty, služby, peniaze).

Vývoj trhov

Podobne ako produkty, tak aj trhy prechádzajú životným cyklom:

 • vznik – zmena zo skrytého (s rozptýlenými preferenciami) na zjavný trh s hromadnými prejavmi,
 • rast – vstup viacerých organizácií, rast ponuky,
 • zrelosť – štiepenie trhu (fragmentácia) a konsolidácia trhu,
 • úpadok – pokles potreby, zmena technológií.

Charakteristiky vývoja trhu

Dôležité informácie pre plánovanie výroby

 • index vývoja trhu = súčasný dopyt ku maximálnemu možnému dopytu,
 • penetrácia trhu = naplnenie (využitie) potenciálu trhu,
 • aktuálny podiel organizácie na trhu = počet predaných produktov organizácie / dopyt trhu (celkový počet predaných produktov).

Úlohy (pozície) organizácií na trhu

 • líder (vodca) trhu – prichádza z inováciami, iniciuje zmeny,
 • vyzývateľ– má ambície stať sa vodcom trhu, aktívne presadzuje inovácie,
 • nasledovateľ– sleduje zmeny, usiluje sa reagovať (napr. imitáciou produktov a stratégií), aby si udržal podiel na trhu,
 • mikrosegmentár – líder na malom trhu (trhový výklenok), sprevádzaný snahe vyhnúť sa súťaži.

Určenie podielu na trhu

 1. forma výpočtu (odhadu)
  • počet predaných produktov (tržba) ku celkovému počtu predaných produktov,
  • znalosti o úspešnosti jednotlivých stratégií
 2. forma prieskumu
  • znalosť vlastných objemov dodávok,
  • prieskum u vlastných aj potenciálnych zákazníkov
  • objem odberu u našej organizácie,
  • objem odberu od konkurentov
  • výpočet podielu na trhu porovnaním vlastných dodávok a dodávok konkurencie.

Analýza zákazníkov

Analýza zákazníkov sa zameriava na faktory ovplyvňujúce správanie zákazníkov:

 • kultúrne
  • získanie súboru hodnôt, chovania a vnímania, ktoré sú vyznávané dlhodobo,
  • sociálna stratifikácia (spoločenské triedy),
 • spoločenské
  • referenčné skupiny (primárne – priamy vplyv, sekundárne – nepriamy vplyv),
  • rodina (početnosť, samostatnosť členov),
  • rola a postavenie (čo sa od osoby očakáva),
 • osobitné
  • vek, štádium životného cyklu,
  • zamestnanie a ekonomické charakteristiky,
  • osobnosť a seba uznanie,
  • životný štýl a hodnoty (napr. limitovanie časom alebo peniazmi).
  • charakteristika a segmentácia zákazníkov

Analýza procesu rozhodovania o kúpe

 1. rozpoznanie problému – riešenie potreby alebo požiadavky na odstránenie problému (myšlienky na nákup produktu),
 2. vyhľadávanie informácií – zvýšená pozornosť alebo aktívne vyhľadávanie informácií smerujúcich ku nákupu,
 3. vyhodnotenie alternatív – porovnávanie výhod rôznych produktov prostredníctvom ich vlastností,
 4. rozhodnutie o kúpe – značka, spôsob kúpy, množstvo, načasovanie kúpy, spôsob platby,
 5. ponákupné chovanie – miera spokojnosti, jednanie na základe miery spokojnosti, spôsoby používania a odstraňovania produktu.

Hodnota vnímaná zákazníkom (Customer perceived value)

 • rozdiel medzi vyhodnotením všetkých výhod a nákladov ponuky (produktu) a vnímaných alternatív perspektívnym zákazníkom,
 • celková hodnota pre zákazníka – vnímaná peňažná hodnota balíčka výhod (ekonomických, funkčných, psychologických), ktoré zákazník očakáva od trhovej ponuky (produktu),
 • celkové náklady pre zákazníka – súhrn nákladov, ktoré vzniknú pri vyhodnocovaní, získavaní, používaní a odstraňovaní trhovej ponuky (produktu) – vrátane finančných, časových, energetických, psychologických

Analýza konkurencie

 • organizácie, uspokojujúce rovnakú potrebu (požiadavky) zákazníkov, pričom každá z organizácií usiluje o dosiahnutie maximálneho podielu na trhu (maximalizáciu tržieb, zisku, pozície),
 • nástrojom na dosiahnutie cieľa – je vytváranie konkurenčnej výhody,
 • konkurenčné vplyvy sa najviac prejavujú v situácii, keď ponuka prevyšuje dopyt (cenová konkurencia, necenová konkurencia).

Konkurencia môže byť:

 1. dokonalá – vytvorenie rovnakých podmienok (homogénne produkty, voľný vstup a výstup, dokonalá informovanosť, malý vplyv na trhovú cenu),
 2. nedokonalá – rôzne podmienky na trhu (ovplyvňovanie ceny, diferenciácia produktov, rôzne veľké bariéry vstupu – monopol, duopol, oligopol.

Porterových 5 síl, ktoré rozhodujú o príťažlivosti segmentu:

 1. hrozba silnej rivality – atraktívnosť segmentu klesá s počtom a agresivitou konkurencie v danom segmente,
 2. hrozby novej konkurencie – atraktívnosť segmentu závisí aj od výšky bariér vstupu a výstupu, pričom výhodou pre organizácie pôsobiace na trhu sú vysoké bariéry vstupu a nízke výstupu (bariéry, riziko, rentabilita),
 3. hrozba substitútov – atraktívnosť segmentu klesá s počtom substitútov, ktoré limitujú ceny aj zisky,
 4. hrozba rastúcej vyjednávanej sily zákazníkov – atraktívnosť segmentu klesá so vzrastajúcou vyjednávanou silou zákazníkov (organizovanosť zákazníkov, nediferencovanosť produktu, nízke náklady na zmenu),
 5. hrozba rastúcej vyjednávanej sily dodávateľov – atraktívnosť segmentu klesá so schopnosťou dodávateľov zvyšovať ceny alebo znižovať dodávané množstvo.

Konkurenčné stratégie

 1. stratégia trhových lídrov – ciele – rozširovanie (získavanie nových zákazníkov, zvyšovanie úrovne využívania), obrana pozičná, krídelná, preventívna, (nepretržité inovácie, zlepšovanie kvality produkcie a distribúcie, doplnkové služby,
 2. stratégia trhových vyzývateľov – ciele – útok na pozíciu lídra prostredníctvom definície strategického cieľa (na koho útočiť, akým spôsobom – podmienka – dostatok disponibilných zdrojov),
 3. stratégia trhových nasledovateľov – ciele – získanie licencií, napodobňovanie (falšovateľ, klonovač, imitátor, adaptér),
 4. stratégia mikrosegmentárov – ciele – vytvorenie mikrosegmentu, rozširovanie a ochrana, vyhnutie sa súťaži, vytvorenie pozície ,,líder mikrosegmentu“ (malého trhu).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥