Medzinárodný marketing – definícia

Medzinárodný marketing vychádza z marketingovej filozofie. Je to proces, ktorého cieľom je optimalizácia zdrojov a vyhľadávanie príležitosti na svetovom trhu. Medzinárodný marketing zlepšuje možnosti uplatenia týchto výrobkov na zahraničných trhoch, v ktorých má podnik konkurenčnú výhodu. Vedie k uspokojeniu potrieb a želaní zahraničných zákazníkov.

MM ako filozofia podnikania

Medzinárodný marketing = filozofia podnikania. Podnik sa orientuje na zahraničného zákazníka, jeho potreby a želania, a snaží sa ich uspokojiť lepšie ako konkurencia. Filozofia tuzemského a medzinárodného marketingu vychádza z rovnakého základu. Formálne princípy marketingu sú v národnom i v medzinárodnom marketingu identické. Je to predovšetkým rozdielnosť prostredia, v ktorom spočívajú dôvody na oprávnené rozlišovanie medzi národným a medzinárodným marketingom.

MM ako stratégia firmy

Medzinárodný marketing = konkrétna stratégia firmy na zahraničnom trhu. Podnik realizuje výskum zahraničného trhu a volí formu vstupu na zahraničný trh, robí segmentáciu, výber cieľového trhu, volí vhodný positioning a realizuje medzinárodný marketingový mix.

Špecifiká medzinárodného marketingu

Medzinárodný marketing má vlastné špecifiká a musí poskytnúť vedeniu podniku konkrétne podklady na rozhodovanie o vhodnej stratégii na uplatnenie podniku v medzinárodnom prostredí. Proces internacionalizácie marketingových činností podniku je ovplyvňovaný mnohými faktormi, ktoré musí brať podnik do úvahy pri rozhodovaní o svojom vstupe na zahraničný trh:

 • sociálno-kultúrne odlišnosti a ich vplyv na správanie a rozhodovanie spotrebiteľov na zahraničných trhoch
 • obchodné-politické podmienky
 • legislatíva upravujúca podnikanie zahraničných subjektov
 • relatívna vypovedacia schopnosť informácií
 • problémy pri výskume zahraničných trhov
 • uprednostňovanie tuzemských výrobkov
 • odlišný stupeň organizovanosti zahraničných trhov, problémy so vstupom do distribučných sietí (ciest)
 • potreba adaptácie marketingového mixu
 • práca v cudzom prostredí a odlišný životný štýl
 • jazykové bariéry
 • ďalšie faktory v závislosti od miestnych podmienok

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥