Architektúra informačného systému

Architektúra informačného systému
Globálna architektúra informačného systému
Globálna architektúra je hrubým návrhom celého informačného systému IS/IT. Čiastkové architektúry sú detailné návrhy IS najdôležitejších a z hľadiska jeho budovania rozhodujúcich dimenzií.
Čiastková architektúra
Na základe globálnej architektúry sa navrhujú nasledujúce čiastkové architektúry a ich vzájomné vzťahy:

 • funkčná architektúra -je návrhom hierarchie funkcií IS
 • procesná arch. – je návrhom procesov v podniku, t.j. ako budú vyzerať siete neautomatizovaných činností a funkcií IS, ktoré sú reakciou na určitú dátovú, časovú, prípadne mimoriadnu udalosť.
 • dátová arch. – je návrhom dátovej základne podniku, t.j. dátových objektov a ich väzieb, databázových tabuliek a ich fyzického uloženia
 • technologická arch. – technologické riešenie IS, štandardy užívateľského rozhrania
 • softvérová arch. – určuje z akých softvérových modulov bude IS postavený, väzby medzi modulmi
 • hardvérová arch. – určuje typy, počty a väzby hardvérových komponentov

Vymenujte moduly moderného ISP typu ERP II – čo vyjadrujú pojmy ERP, ERP I, ERP II, rozšírené ERP, (napísať a vysloviť aj v AJ)
ERP – Enterprise Resource Planning (ERP) je informačný systém , ktorý integruje a automatizuje veľké množstvo procesov súvisiacich s produkčnými činnosťami podniku. Typicky sa jedná o výrobu, logistiku, distribúciu, správu majetku , predaj, fakturáciu , a účtovníctva .
Modulárny: spravidla sa skladá z rôznych softvérových modulov (komponent), ktoré podporujú rôzne podnikové úlohy
Integrovaný: jednotlivé moduly nie sú od seba nezávislé, ale majú spoločnú dátovú základňu a podnikové procesy sú navzájom zladené
ERP I –(Enterprise Resource Pllaning) – systém na riadenie podnikových zdrojov.
ERP II – O vznik integrovaného riešenia ERP sa najviac „zaslúžila“ existencia relačnej databázy, ktorá integrovala podnik do jednotného prostredia on-line dostupných dát
rozšírené ERP – zahŕňa také aplikácie ako sú manažérske nadstavby typu MIS, teda informačné systémy pre riadenie a aplikácie zamerané do okolia podniku, ako s riadenia dodávateľských reťazcov SCM (Supply Chain Management), riadenia vzťahov so zákazníkom v podobe CRM (Customer Relationship Management) a ďalšie podsystémy.
Čo vyjadrujú pojmy CRM, ERP I, SCM, BI, PLM, CPM, SRM, ERM, ECM, pojmy DW, EIP (napíšte v AJ, vyslovte aj v angl. jazyku!!!)
CRM (Customer Relationship Management) systém riadenia vzťahov so zákazníkmi.
ERP I – tzv. užšie ERP zahrňuje integráciu vnútropodnikových oblastí, hlavne výroby, logistiky, financií a ľudských zdrojov.
SCM (Supply Chain Management) systém riadenia dodávateľských reťazcov.
BI (Business Intelligence) relatívne nové, výkonné, ale finančne nákladné aplikácie pre hĺbkové sledovanie a špeciálne analýzy biznis procesov podniku.
PLM (Product Lifecycle Management) riadenie životného cyklu produktu – reprezentuje softvérovú aplikáciu ktorá poskytuje základné informácie súvisiace s produktom.
CPM (Corporate Performance Management) niekedy aj EPM (Enterprise Performance Management) – perspektívny podsystém pre komplexné riadenia výkonnosti a hodnoty podniku.
SRM (Supplier Relationship Management) – systém pre riadenie a udržovanie vzťahov s dodávateľmi
ERM (Employee Relationship Management) – systém riadenia a udržovania vzťahov so zamestnancami podniku.
ECM (Enterprise Content Management) – elektronická správa a evidencia elektronických aj neelektronických dokumentov podniku.
DW, resp. DWH (Data Warehouse) dátový sklad – systém vytvorený špeciálne pre štruktúrované dlhodobé ukladanie vybraných dát získaných hlavne z prevádzkových systémov na úrovni TPS.
EIP (enterprise Information Portal) – podnikový informačný portál, je webový portál vo význame vstupná základňa pre podnikový informačný systém. Predstavuje platformu pre jednotný prístup a centrálnu správu všetkých existujúcich informačných systémov podniku.
DW – Dátový sklad, vlastnosti dát v Data Warehouse. Miesto DW v IS

 • Dátový sklad – DW ( Data Warehouse) je systém vytvorený pre štrukturované dlhodobé štruktúrované dlhodobé ukladanie vybraných dát získaných z prevádzkových systémov
 • Slúži ako mechanizmus pre preklenutie dátových, hardwarových a užívateľských rozdielov medzi IS pre riadenie a prevádzkovými systémami
 • Dátový sklad múže byť základom fungujúceho IS,vytvára štruktúru konzistentnú s výstupnými dátami a súčasne opravuje prípadné nezrovnalosti (chyby alebo rozdiely spôsobené zberom dát z rôznych systémov.
 • DW sú určené k tomu, aby vybraným užívateľom poskytovali efektívnejšie a cielenejšie informácie.
 • Prednosti DW:
 • Podpora prehliadanie dát na báze OLAP technológie (On-line Analytical Processing) –rozšírená o možnosť sledovať a analyzovať určitý problém z viac uhlov pohľadu – multidimenzionalita
 • Schopnosť „rozbaliť“ agregované dáta a informácie na zvolenú úroveň, tzv. rozpad (Drill-down),
 • Podpora vykonania rôznych analýz a vyhodnocovania konkrétnych dát,
 • Podpora technológie dolovania dát (Data Mining), pričom sú využívané napr. naurónové siete, rozhodovacie stromy a pod.

Aké vlastnosti majú dáta v dátovom sklade DW?
Dátový sklad je vhodný z niekoľkých dôvodov:

 1. všetky dáta z rôznych prevádzkových systémov sú integrované na jednom mieste,
 2. v DW sú dáta pred načítaním čistené, transformované a kontrolované,
 3. dáta v DW sú k dispozícii len na čítanie,
 4. dáta sú predmetovo organizované
 5. dáta sú časovo orientované

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥